www.salaris-informatie.nl

CAO visdetailhandel - vakantie

Onderstaande informatie is gebaseerd op de CAO voor de visdetailhandel met een looptijd van 1 juli 2010 t/m 31 december 2011.

 

In artikel 13, 14 en 18 van de CAO zijn de bepaling omtrent vakantie opgenomen:

 

Opbouw Vakantierechten

Artikel 13 van de CAO

1. De vakantierechten worden opgebouwd over de periode van 1 juni tot en met 31 mei.

2. De fulltime werknemer heeft per jaar recht op vakantie met behoud van loon gedurende 23 werkdagen. Dit staat gelijk aan 184 uur.

3. De vakantierechten van parttimers worden naar evenredigheid berekend.

4. Indien een werknemer de leeftijd van 50, 55 of 60 jaar heeft bereikt, heeft hij recht op één, twee respectievelijk drie extra vakantiedagen per jaar met behoud van loon.

5. Indien een werknemer tenminste 25 jaar dan wel 40 jaar bij dezelfde onderneming in dienst is geweest, heeft hij recht op 2 respectievelijk 4 extra vakantiedagen per jaar met behoud van loon.

6. De regelingen in lid 4 en lid 5 worden niet bij elkaar opgeteld. De regeling die de meeste extra vakantiedagen oplevert is van toepassing.

7. Bij de berekening van het aantal vakantiedagen voor parttimers of voor een gedeelte van het vakantiejaar geldt de volgende afrondingsregeling:

- tussen een kwart dag en driekwart dag wordt afgerond op een halve dag;

- tenminste driekwart dag wordt afgerond tot een hele dag;

- minder dan een kwart dag vervalt als vakantiedag.


Opnemen van vakantie

Artikel 14 van de CAO

De werkgever bepaalt tijdig en in overleg met de werknemer wanneer de vakantiedagen kunnen worden opgenomen. Hij houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de werknemer. Bovendien wordt met het volgende rekening gehouden:

a. de werknemer heeft recht op ten minste twee aaneengesloten vakantieweken.

b. De vakantiedagen kunnen ook in halve dagen worden opgenomen.

c. deze vakantie sluit aan bij de schoolvakantie van werknemers die leerling zijn in het kader van het leerlingstelsel.

d. als de werkgever de winkel in de vakantieperiode wenst te sluiten, kan hij de vakantie van de werknemer laten samenvallen met deze sluitingsperiode. Deze collectieve vakantie moet minimaal drie maanden van te voren worden aangekondigd en mag niet langer zijn dan 2 weken.

e. Bij het einde van een dienstbetrekking die ten minste een maand heeft geduurd, heeft de werkgever de keuze of hij het vakantietegoed in tijd of in geld wil afrekenen.

f. De start van de Hollandse Nieuwe en de kerstperiode is voor de visdetailhandel een zeer drukke tijd. Daarom wordt verlof in de eerste twee weken na de start van de Hollandse Nieuwe en de laatste twee weken van december niet of zeer spaarzaam verleend.

 

Vakantie en ziekte

Artikel 18 van de CAO:

1. Dagen waarop een werknemer arbeidsongeschikt is tijdens een vastgestelde vakantieperiode gelden niet als vakantiedagen. Deze dagen gelden als ziektedagen.

2. Het aantal vakantiedagen bedoeld in artikel 13 lid 2 wordt voor een fulltimer met één dag vermeerderd, indien de werknemer in het voorafgaande kalenderjaar niet verhinderd is geweest wegens ziekte. Het recht op deze vakantiedag wordt voor parttimers naar evenredigheid berekend. Deze vakantiedag kan ook in geld worden uitgekeerd.

3. Bij volledige arbeidsongeschiktheid die langer dan 6 maanden duurt, worden alleen vakantierechten opgebouwd gedurende de laatste 6 maanden van arbeidsongeschiktheid.