www.salaris-informatie.nl

CAO visdetailhandel - lonen

Onderstaande informatie is gebaseerd op de CAO voor de visdetailhandel met een looptijd van 1 juli 2010 t/m 31 december 2011.

 

In artikel 4 van de CAO zijn de bepalingen omtrent de functie indeling opgenomen. In bijlage 1 van de CAO zijn de loonschalen opgenomen.

 

Functie-indeling

Artikel 4

De werknemer wordt op grond van de door hem te verrichten werkzaamheden ingedeeld in één van de volgende functiegroepen. Voor het indelen van een werknemer in de functiegroep is de omschrijving van de werkzaamheden bepalend.

 

Groep I

Omschrijving: werkzaamheden van eenvoudige aard die volgens nauwkeurige instructies op aanwijzing en/of onder directe leiding worden verricht, zoals het ontdoen van overgebleven graten, huid van vis, zeer eenvoudige visbewerkingen, assisteren bij (op)maken visgerechten, visschotels, visbakken en\of frituren. Ook het schoonmaken buiten sluitingsuren van de winkel, werkplaats en\of verkoopwagens valt hieronder.

Voorbeelden van benamingen: aankomend fileerder(ster)\visbewerk(st)er, aankomend verkoopmedewerk(st)er, aankomend caissière, aankomend administratief medewerk(st)er, schoonmaker(ster).

De werknemer, ingedeeld in groep I, gaat uiterlijk 12 maanden na aanstelling over naar groep II.

 

Groep II

Omschrijving: werkzaamheden van eenvoudige aard die onder directe leiding worden verricht, zoals het 3 ontdoen van overgebleven graten, huid van vis, zeer eenvoudige visbewerkingen, assisteren bij (op)maken visgerechten, visschotels, visbakken en\of frituren. Ook het schoonmaken buiten sluitingsuren van de winkel, werkplaats en\of verkoopwagens valt hieronder.

Voorbeelden van benamingen: aankomend fileerder(ster)\visbewerk(st)er, verkoopmedewerker(st)er, caissière, administratief medewerker(st)er, leerling-kok.

 

Groep III

Omschrijving: werkzaamheden waarvoor bepaalde vak- en bedrijfskennis nodig is en die onder beperkt toezicht worden uitgevoerd, zoals zelfstandig eenvoudig fileerwerk\visbewerkingen uitvoeren, (op)maken visgerechten, visschotels en\of vis bakken. Tevens wordt ofwel leiding gegeven aan medewerkers, ingedeeld in de groepen I en\of II, ofwel veelvuldig de leiding van een verkooppunt voor langere tijd waargenomen.
Voorbeelden van benamingen: assistent fileerder(ster)/visbewerk(st)er, hoofdverko(o)p(st)er 1, hoofdcaissière, (assistent-)afdelingschef, plaatsvervangend bedrijfsleider, plaatsvervangend winkelchef, aankomend kok.

 

Groep IV

Omschrijving: werkzaamheden waarvoor veel vak- en bedrijfskennis nodig is en die zelfstandig worden uitgevoerd, zoals zelfstandig fileerwerk uitvoeren, (op)maken visgerechten, visschotels en\of vis bakken.

Tevens wordt leiding gegeven op een verkooppunt onder directe verantwoording van een bedrijfsleider\eigenaar, kok.

Voorbeelden van benamingen: fileerder(ster)/visbewerk(st)er, winkelchef/bedrijfsleider 1, hoofdverko(o)p(st)er 2, afdelingschef, plaatsvervangend bedrijfsleider, kok.

 

Groep V

Omschrijving: werkzaamheden waarvoor bijzondere vak- en bedrijfskennis nodig is, zoals zelfstandig fileerwerk uitvoeren, bedenken\(op)maken salades\soepen en\of vis bakken en die zelfstandig worden uitgevoerd, hetgeen tot uiting komt in het volledig beheer van verkooppunt(en) en\of werkplaats.

Voorbeelden van benamingen: kok, winkelchef\bedrijfsleider 2

 

 

 

Loon en loonaanpassingen

Artikel 5 van de CAO:

1. Het loon van de werknemer is ten minste gelijk aan het voor zijn leeftijd, dan wel voor zijn functiejaren, vastgestelde bedrag genoemd in de loonschalen opgenomen in bijlage 1 bij deze overeenkomst. De bedragen in de schaal, behorende bij groep 1, zijn gelijk aan de wettelijke (jeugd)minimumlonen.

2. De in de bijlage genoemde loonbedragen gelden voor werknemers in volledige dienst. Voor werknemers die korter werken is het loon naar evenredigheid lager.

3. Verhoging van het loon in verband met leeftijd gaat in op de eerste werkdag van de betalingsperiode (week, maand, of 4-weken periode) waarin de werknemer zijn verjaardag viert. Verhoging van het loon in verband met functiejaren gaat in op eerste dag van de betalingsperiode waarin de werknemer na zijn 23-ste verjaardag 1,2,3 respectievelijk 4 volledige dienstjaren in dienst is geweest. Bij plaatsing in een hogere functiegroep heeft de werknemer recht op ten minste het naast hogere loonbedrag in de nieuwe groep.

4. Het loon van de werknemer, die is ingedeeld in een loonschaal wordt met ingang van 1 januari 2011 met 1% verhoogd. Deze verhogingen gelden niet voor werknemers die zijn ingedeeld in functiegroep I en die recht hebben op het wettelijk minimum loon. Het loon van de werknemer, dat hoger ligt dan het loon volgens de voor hem geldende loonschaal, wordt met ingang van 1 januari 2011 met 1% verhoogd. Deze loonsverhoging mag niet groter zijn dan de verhoging van de hoogste schaalloon, te weten groep 5, 23/4. Met ingang van 1 juli 2010 ontvangt de werknemer een eenmalige uitkering van € 200,-- bruto.

Deeltijdwerkers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van het deeltijdcontract.

5. Werknemers met een gemiddeld contract van maximaal 12 uur per week gezien over een kalenderjaar en bij oproepkrachten die korte periodes werken (bijvoorbeeld wegens vervanging bij ziekte, vakantie en de haringperiode) waarbij de verwachting is dat de werknemer niet binnen twee maanden weer wordt opgeroepen, wordt het all-in uurloon toegepast. Dit houdt in dat naast het basisuurloon tevens de waarde van de vakantietoeslag, de waarde van de opgebouwde vakantie-uren en eventuele andere emolumenten, zoals een winst- of eindejaarsuitkering.

 

Het wettelijk minimumloon voor groep I is hier te vinden.

De salarisschalen volgens de CAO zijn hier te vinden.