www.salaris-informatie.nl

Ouderschapsverlof

Als een werknemer zorgt voor een kind dat jonger dan acht jaar is, heeft de werknemer recht op ouderschapsverlof.

 

De werknemer heeft recht op ouderschapsverlof als hij tenminste een jaar in dienst is bij de werkgever en zorgt voor een kind dat jonger dan acht jaar is. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Per kind heeft een werknemer 1 keer recht op ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof is ook van toepassing bij pleeg-, adoptie- en stiefkinderen als ze bij de werknemer wonen.

 

Duur ouderschapsverlof 

De duur van het ouderschapsverlof is vanaf 1 januari 2009 26 maal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer. De verlenging van het ouderschapsverlof geldt alleen als voor het betreffende kind vóór 1 januari 2009 nog niet eerder ouderschapsverlof is opgenomen. Is voor 1 januari 2009 wel ouderschapsverlof opgenomen, dan geldt een verlof van maximaal 13 maal de wekelijkse arbeidsduur.

Sinds 1 januari 2015 mag de werknemer in overleg met de werkgever bepalen hoe het verlof opgenomen wordt: 

- minder uren verlof per week opnemen over een langere periode dan twaalf maanden
- meer uren verlof per week opnemen gedurende een kortere periode dan twaalf maanden
- meerdere perioden van ouderschapsverlof opnemen (maximaal zes delen), waarbij elke periode minimaal een maand duurt
In totaal blijft het maximale aantal uren ouderschapsverlof gelijk (dus 26 maal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer).

 

Salaris bij ouderschapsverlof 

In principe is het ouderschapsverlof een onbetaald verlof. In de geldende CAO of bedrijfsregeling kunnen afwijkende afspraken zijn opgenomen over een eventuele doorbetaling van het loon tijdens het ouderschapsverlof.
Eventueel kan het tegoed van de levensloopregeling benut worden tijdens het ouderschapsverlof. Zie daarvoor de aparte pagina over de levensloopregeling.

 

Tijdens het ouderschapsverlof worden geen vakantiedagen opgebouwd over de uren die niet gewerkt worden. Over de uren die wel gewerkt worden tijdens het verlof, worden wel vakantiedagen opgebouwd.
Het ouderschapsverlof wordt niet ingehouden op de vakantiedagen.

 

Aanvraag ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof moet minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van het verlof schriftelijk aangevraagd worden bij de werkgever.

 

De werkgever kan de standaard regeling voor het ouderschapsverlof niet weigeren. De werkgever mag wel een afwijkende regeling voor ouderschapsverlof weigeren indien dit tot ernstige problemen voor het bedrijf zou leiden.

 

Ouderschapsverlof partner van de moeder

Vanaf 1 januari 2015 heeft de partner van de moeder recht op 3 dagen (onbetaald) ouderschapsverlof bij de geboorte van een kind. Daarnaast heeft de partner recht op 2 dagenkraamverlof.

  

Ouderschaspverlofkorting

T/m 2014 kon de werknemer tijdens het ouderschapsverlof in aanmerking komen voor de ouderschapsverlofkorting. Deze korting is echter met ingang van 2015 afgeschaft.