Skip to main content

Langdurend zorgverlof

Een werknemer kan langdurend zorgverlof opnemen als er langere tijd zorg gegeven moet worden aan een persoon met een levensbedreigende ziekte of die ziek/hulpbehoevend is.

 

Wanneer langdurend zorgverlof

De werknemer kan het verlof opnemen voor de verzorging van een persoon die levensbedreigend ziek is of voor de noodzakelijke verzorging van een persoon die ziek of hulpbehoevend is. Noodzakelijk verzorging houdt in dat de werknemer degene is die de verzorging moet geven en er niemand anders is die dat kan doen / doet).
Het verlof kan aangevraagd worden voor de verzorging van peersonen uit 1 van de volgende groepen:

  • de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • een kind tot wie de werknemer als ouder in een familierechtelijke betrekking staat;
  • een kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • een pleegkind dat blijkens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als de werknemer en dat hij als pleegouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet verzorgt;
  • een bloedverwant in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, broers, zussen);
  • degene die, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van de huishouding van de werknemer;
  • degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet worden verleend.

 

Lengte langdurig zorgverlof

Per periode van 12 maanden kan maximaal zes maal het aantal werkuren per week opgenomen worden als langdurig zorgverlof. Een werknemer die 20 uren per week werkt, kan per jaar dus maximaal 120 uren langdurend zorgverlof per 12 maanden opnemen. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof van toepassing is.

Het verlof eindigt na het verstrijken van de peridoe waarvoor het verlof is verleend door de werkgever of op de dag nadat de persoon waarvoor de zorg is aangevraagd is komen te overlijden, danwel de dag nadat de zorg voor de persoon waarvoor het verlof is aangevraagd niet meer noodzakelijk is.

In de geldende CAO of ondernemingsregeling kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn over de duur van het langdurend zorgverlof.

 

Aanvragen langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof dient twee weken voor ingang van het verlof schriftelijk aangevraagd te worden bij de werkgever. Bij de aanvraag moet de werknemer opgave doen van de reden, de persoon die verzorging behoeft, het tijdstip van ingang, de omvang, de voorgenomen duur van het verlof en de spreiding van de uren over de week of het anderszins overeengekomen tijdvak.

De werkgever dient binnen één week een schriftelijke reactie te geven. De werkgever mag om bewijs vragen (zoals bijvoorbeeld een verklaring van de behandelend arts). Als de werkgever een week voor de beoogde ingangsdatum van het verlof geen schriftelijke reactie heeft gegeven, gaat het verlof in op de door de werknemer aangevraagde datum.

De werkgever kan het langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof in ernstige problemen raakt (zwaarwegend bedrijfsbelang). 

Salaris tijdens langdurend zorgverlof

Tijdens het langdurend zorgverlof wordt het salaris niet doorbetaald door de werkgever. De uren die de werknemer wel blijft werken, worden vanzelfsprekend wel uitbetaald. In de geldende CAO of ondernemingsregeling kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn over de hoogte van het salaris tijdens het langdurend zorgverlof.


Tijdens het langdurend zorgverlof bouwt de werknemer gewoon vakantiedagen op. De werkgever mag de verlofdagen niet in mindering brengen op het saldo vakantiedagen van de werknemer. Ook hierover kunnen in de CAO of ondernemingsregeling afwijkende afspraken gemaakt zijn.

 

Ziekte tijdens langdurend zorgverlof

Als de werknemer tijdens het verlof ziek wordt, kan in onderling overleg het verlof worden stopgezet. De werkgever zal tijdens de ziekte periode alleen de uren doorbetalen die de werknemer tijdens het verlof zou werken.
Als de werknemer tijdens het verlof werkeloos wordt, stopt het zorgverlof direct.