Skip to main content

Kortdurend zorgverlof

Een werknemer kan kortdurend zorgverlof aanvragen voor de noodzakelijk verzorging in verband met een zieke persoon.

 

Wanneer kortdurend zorgverlof

De werknemer kan het verlof opnemen als hij noodzakelijke verzorging moet geven aan iemand uit 1 van onderstaande groepen:

  • de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • een kind tot wie de werknemer als ouder in een familierechtelijke betrekking staat;
  • een kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
  • een pleegkind dat blijkens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als de werknemer en dat hij als pleegouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet verzorgt;
  • een bloedverwant in de eerste of tweede graad (ouders, grootouders, broers, zussen);
  • degene die, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van de huishouding van de werknemer;
  • degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet worden verleend.

De werknemer moet wel noodzakelijke verzorging geven en die zorg moet redelijkerwijs door de werknemer worden verleend. De werknemer moet de enige zijn die de zieke kan verzorgen. 

 

Lengte kortdurend zorgverlof

Per periode van 12 maanden kan maximaal twee maal het aantal werkuren per week opgenomen worden als kortdurend zorgverlof.
Een werknemer die 20 uren per week werkt, kan per jaar dus maximaal 40 uren zorgverlof per 12 maanden opnemen.
Het kortdurende zorgverlof mag in één keer opgenomen worden of in meerdere keren. Dit kan in onderling overleg tussen werkgever en werknemer nader overeengekomen worden.

Als een kind, partner of ouder plotseling ziek wordt en verzorging nodig heeft, wordt de eerste dag als calamiteitenverlof opgenomen. Vanaf de tweede dag is het kortdurende zorgverlof van toepassing. Voor meer informatie over calamiteitenverlof is een aparte pagina op deze website gemaakt.

Aanvragen kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kan mondeling of schriftelijk worden aangevraagd bij de werkgever.

De werkgever mag achteraf om bewijs vragen (zoals bijvoorbeeld een nota van de arts of een afsprakenkaart voor een medisch onderzoek). 

De werkgever kan het kortdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof in ernstige problemen raakt (zwaarwegend bedrijfsbelang).

 

Salaris tijdens kortdurend zorgverlof

Tijdens het kortdurend zorgverlof wordt het salaris voor tenminste 70% door de werkgever doorbetaald. De uitkering zal tenminste het wettelijk minimumloon zijn. In de geldende CAO of ondernemingsregeling kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn over de hoogte van het salaris tijdens het kortdurend zorgverlof.

Tijdens het kortdurend zorgverlof bouwt de werknemer gewoon vakantiedagen op. De werkgever mag de verlofdagen niet in mindering brengen op het saldo vakantiedagen van de werknemer. Ook hierover kunnen in de CAO of ondernemingsregeling afwijkende afspraken gemaakt zijn.

 

Ziek / werkloos tijdens kortdurend zorgverlof

Als de werknemer tijdens het verlof ziek wordt, stopt het kortdurende zorgverlof in overleg met de werkgever. Als de werknemer tijdens het verlof werkeloos wordt, stopt het zorgverlof direct.