Skip to main content

CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (CAO afval & Milieu)

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO) - vorheen CAO afval & milieu -, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. 

Volledige naam sector / CAO

CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO)  - voorheen CAO afval & milieu

 

Looptijd CAO

1 april 2022 t/m 31 maart 2024

 

Actualiteiten

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-04-2022: 3 procent salarisverhoging
01-11-2022: 0,5 procent salarisverhoging
dec-2022: 3,25 procent eindejaarsuitkering
01-04-2023: 3 procent salarisverhoging
01-11-2023: 0,5 procent salarisverhoging
dec-2023: 3,5 procent eindejaarsuitkering

Klik hier voor een overzicht van eerdere salarisverhogingen

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

 

Premies

{snippet abphuidig}

 

Links

 

Archief

Nieuwsberichten

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden 

 

 • Laatste update op .

Onderhandelaarsakkoord CAO afval en milieu 2011 - 2013

Op 18 juni 2012 hebben de CAO partijen een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO afval en milieu. Het akkoord zal aan de achterban ter goedkeuring voorgelegd worden.

 

 

Looptijd

1 juni 2011 t/m 31 mei 2013

 

 

Salaris

Bruto € 350 eenmalige uitkering

01-06-2011: 1,8 procent salarisverhoging

01-06-2012: 0,5 procent salarisverhoging

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

 

 

 

 

 Klik hier voor de volledige tekst van het akkoord

 

 

 

 

Terug naar de CAO afval en milieu

 • Laatste update op .

Onderhandelingsresultaat CAO afval en milieu 2011-2013

 

In het najaar van 2011 zijn door de bonden en WENb al belangrijke stappen gezet, bijvoorbeeld om te komen tot een cao die ruimte biedt om op bedrijfsniveau afwijkende afspraken te kunnen maken. In het overleg van 18 juni is ook over de loonparagraaf en consignatiedienst overeenstemming bereikt.

CNV Publieke Zaak legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan de leden. Abvakabo FNV legt het bereikte resultaat neutraal voor aan de leden. De leden krijgen de komende weken de gelegenheid om hun stem uit te brengen.
 
De volgende afspraken zijn gemaakt.
 
Looptijd en loonparagraaf
 • De cao heeft een looptijd van 1 juni 2011 tot 1 juni 2013.
 • Met ingang van 1 juni 2011 worden de lonen met 1,8% verhoogd.
 • Met ingang van 1 juni 2012 worden de lonen met 0,5% verhoogd
 • Met ingang van 1 januari 2013 worden de lonen met 1% verhoogd
 • Alle werknemers krijgen een eenmalige uitkering van € 350 bruto (naar rato van de omvang van het dienstverband)
 
Afwijkingen van het standaardkarakter
In de cao wordt ruimte gecreëerd voor afwijkingen in bedrijfsspecifieke gevallen. Over dergelijke afwijkingen worden afspraken gemaakt met vakbonden op bedrijfsniveau.
 
Onregelmatig werken en ploegendienst en pilots
Er komt een werkgroep van bonden en WENb voor onregelmatig werken en ploegendiensten. Daarbij zal ook Het Nieuwe Werken aan de orde komen. Daarnaast kunnen individuele werkgevers met vakbonden op bedrijfsniveau afspraken maken over pilots op dit terrein. Mochten de pilots gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden, dan wordt dit met de bonden besproken.
 
Overwerk in tijd of geld
De werknemer krijgt zijn overwerkcompensatie in beginsel uitbetaald, maar kan -in afwijking van de huidige situatie- ook kiezen voor tijd.
 
Vergoeding consignatiedienst Services
De consignatievergoeding per week in de cao Services wordt met ingang van 1 oktober 2012 verhoogd van € 103,67 naar € 132,16. De vergoedingen zullen in het vervolg met het percentage structurele loonsverhoging worden aangepast.
 
Leeftijdsgrens voor consignatiedienst en flankerend beleid
 • In het kader van langer werken en duurzame inzetbaarheid wordt op bedrijfsniveau voor de consignatiedienst flankerend beleid ontwikkeld.
 • Aan werknemers die zijn ingedeeld in de consignatiedienst en de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, biedt de werkgever vanaf 1 januari 2013 minimaal eenmaal per 2 jaar een gericht Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan.
 • De leeftijdsgrens van 57 jaar voor indeling in consignatiedienst (Proces en Services) wordt vanaf 1 januari 2013 verhoogd naar 58 jaar. In 2014 wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 59 jaar. Op 1 januari 2015 komt de leeftijdsgrens te vervallen.
 • Als bij een afzonderlijke werkgever op 1 januari 2015 geen flankerend beleid is vastgesteld, dan blijft bij die werkgever de leeftijdsgrens van 59 jaar van kracht totdat alsnog flankerend beleid is vastgesteld.
 • Voor werknemers die op 31 december 2014 de leeftijd van 59 jaar hebben bereikt, blijft de vrijstelling van de verplichting van kracht.
 
Calamiteitenverlof deels gekort
Bij calamiteitenverlof worden de niet gewerkte uren niet meer geheel, zoals nu, maar voor de helft in mindering gebracht op het bovenwettelijk vakantieverlof.
 
Verzuimverlof bij overlijden
Het kort verzuimverlof in geval van overlijden wordt uitgebreid. Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad tot en met de begrafenis/crematie. Bij bloed- en aanverwanten in de tweede graad 2 dagen.
 
Bijdrage ziektekostenverzekering
De bijdrage voor de verzekering van een aanvullend pakket in de collectieve ziektekostenverzekering van de werkgever wordt met ingang van 1 januari 2012 verhoogd van € 175,00 tot € 191,50 per jaar.
 
Regeling BHV
Er wordt een nieuw artikel in de cao opgenomen dat werkgevers er op wijst dat er op bedrijfsniveau een regeling dient te zijn voor de BHV en de daarvoor geldende vergoedingen.
 
Vakantiewetgeving
De cao bepalingen met betrekking tot vakantiewetgeving worden met ingang van 1 januari 2012 aangepast aan de gewijzigde wetgeving.
 
Bijdrage O&O-fonds
Werkgevers en bonden hechten waarde aan het O&O-fonds voor de sector Afval & Milieu. Werkgevers dragen over 2012 en 2013 jaarlijks 0,2% van de fiscale loonsom af aan de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afval- en Milieubedrijven. De werkgeversbijdrage maakt geen onderdeel uit van de arbeidsvoorwaardelijke ruimte.
 
Wijziging ingangsdatum AOW.
Vanaf 1 april 2012 is de ingangsdatum van de AOW gewijzigd (de verjaardag i.p.v. de eerste van de maand). De cao wordt voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan die bepaling aangepast.
 
Levensloopbijdrage wordt levensloop-/vitaliteitsbijdrage
In verband met de wetswijzigingen met betrekking tot levensloop, en spaarloon wordt de cao redactioneel aangepast. De levensloopbijdrage op grond van bijlage 8, wordt gecontinueerd als levensloop-/vitaliteitsbijdrage.
 
 
De afspraken gelden voor alle werknemers die op de datum van afsluiten van de nieuwe cao in dienst zijn.
 
Arnhem, 22 juni 2012
Bron: WENb

 

Print  
 • Laatste update op .

Overzicht salarisverhogingen CAO afval & milieu / CAO GEO

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO grondstoffen, energie en omgeving (voorheen CAO afval & milieu)

 

 

01-05-2007: 2,75 procent salarisverhoging

01-05-2008: 3 procent salarisverhoging

01-06-2009: 1 procent salarisverhoging

nov-2009: 0,5 procent eenmalige uitkering

01-06-2010: 0,7 procent salarisverhoging

01-06-2011: 1,8 procent salarisverhoging

01-06-2012: 0,5 procent salarisverhoging

01-01-2013: 1 procent salarisverhoging

01-06-2013: 1,5 procent salarisverhoging

01-09-2014: 1,25 procent salarisverhoging
01-06-2015: 0,75 procent salarisverhoging
dec-2015: 2,75 procent eindejaarsuitkering 

01-07-2016: 2,3 procent salarisverhoging
01-07-2016: eenmalige uitkering van € 150 bruto
dec-2016: 3 procent eindejaarsuitkering (was 2,75 procent)
01-07-2017: 1,5 procent salarisverhoging
dec-2017: 3,25 procent eindejaarsuitkering (was 3 procent)
01-01-2018: 1 procent salarisverhoging
01-07-2018: 2 procent salarisverhoging
dec-2018: 3,25 procent eindejaarsuitkering
01-04-2019: 3 procent salarisverhoging (minimum van € 900) 
dec-2019: 3,25 procent eindejaarsuitkering
01-03-2020: 2,75 procent salarisverhoging
01-03-2020: 2,5 procent verhoging jeugdstaffel
mrt-2020: € 125 netto eenmalige uitkering 
01-08-2020: 1 procent salarisverhoging
dec-2020: 3,25 procent eindejaarsuitkering
01-01-2021: verhoging van de jeugdstaffel met 2,5 procent
01-03-2021: verhoging van de schaalbedragen met € 45,00
01-03-2021: verhoging van de minimum vakantie-uitkering met 1 procent
01-03-2021: eenmalige netto-uitkering van € 100 naar rato van de arbeidsduur
01-09-2021: verhoging van de salaristabellen met 1 procent
dec-2021: 3,25 procent eindejaarsuitkering

 naar de pagina van de CAO afval & milieu

 

 • Laatste update op .

Principe-akkoord CAO afval en milieu 2014 - 2015

De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO afval en milieu. Het akkoord zal aan de achterban ter goedkeuring voorgelegd worden.

 

 

Looptijd

1 september 2014 t/m 31 december 2015

 

 

Salaris

01-09-2014: 1,25 procent salarisverhoging

01-06-2015: 0,75 procent salarisverhoging

dec-2015: 2,75 procent eindejaarsuitkering

 

 

 

 

 

Meer informatie over het akkoord vindt u hier in een gezamelijk communique van de vakbonden en werkgeversvereniging WENb.

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO afval en milieu

 

 

 

 

 

 • Laatste update op .

Instemming vakbonden met principe-akkoord CAO afval en milieu 2014 - 2015

De achterban van de vakbonden CNV publieke zaak en Abvakabo FNV hebben ingestemd met het onlangs bereikte akkoord over een nieuwe CAO afval en milieu. Hiermee is de nieuwe CAO definitief.

 

 

 

Looptijd

1 september 2014 t/m 31 december 2015

 

 

Salaris

01-09-2014: 1,25 procent salarisverhoging

01-06-2015: 0,75 procent salarisverhoging

dec-2015: 2,75 procent eindejaarsuitkering

 

 

 

 

 

Meer informatie over het akkoord vindt u hier in een gezamelijk communique van de vakbonden en werkgeversvereniging WENb.

 

 

 

 

 

Terug naar de CAO afval en milieu

 

 

 

 

 

 • Laatste update op .