www.salaris-informatie.nl

CAO particuliere beveiliging verlengd t/m 31 december 2011

Partijen in de particuliere beveiliging hebben eind juni 2011 een akkoord bereikt voor de CAO die ingaat op 1 juli 2011 en loopt tot 1 januari 2012. Deze cao is gebaseerd op de cao 2008 - 2010 en wordt algemeen verbindend verklaard. Werkgeversorganisatie (Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties) en werknemersorganisaties (FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond) leggen aan de achterbannen positief voor om de lonen met ingang van januari 2012 te verhogen conform de prijsontwikkeling 2011.

 

Van juli tot januari werken partijen gezamenlijk aan een nieuwe cao die past bij de hedendaagse wensen en behoeften van werkgevers en werknemers. Het moderniseren van de nieuwe cao, die moet ingaan op 1 januari 2012, heeft betrekking op het verder vorm en inhoud geven van afspraken over arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe cao zijn: waardering van het werk van de beveiliger, oog voor de menselijke maat en toewerken naar een gemeenschappelijke branchestrategie. Concreet staan vijf thema’s centraal: werkzekerheid, arbeidstijden en toeslagen, waardering, sociaal beleid en uitvoering van cao-afspraken. Partijen hebben nog niet voor alles een oplossing, maar onderschrijven het belang van (meer) rust in de roosters en minder complexe regels.

 

De manier waarop de nieuwe cao tot stand komt is nieuw: niet het klassieke model van voorstellenbrieven en onderhandelingsessies wordt gevolgd, maar intensieve werkbijeenkomsten waarin partijen gezamenlijk de mogelijkheden voor een nieuwe cao uitwerken. De bijeenkomsten worden begeleid door a-advies. Het bureau heeft in het voorjaar bij werkgevers en werknemers in de branche onderzoek gedaan naar knelpunten in de oude cao en ideeën over de nieuwe cao. Bij het oude blijft de betrokkenheid van de achterbannen, zowel van werkgevers als van werknemers. Op gezette momenten zal met hen worden gecommuniceerd en afgestemd. Via deze website is het proces te volgen.

 

De plannen zijn ambitieus, maar de welwillendheid is bij beide partijen aanwezig. Zij zijn er beide van doordrongen dat het tijd is voor modernisering. Het oplappen van de oude cao is geen optie meer.