www.salaris-informatie.nl

 • Home

CAO open teelten - verlof

De werknemer heeft recht op doorbetaald verlof in de volgende gevallen:

 • van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie bij overlijden van de echtgeno(o)t(e), van inwonende ouders of schoonouders en van eigen inwonende kinderen, alsmede bij overlijden van niet inwonende (schoon)ouders voor zover betrokkene zaakwaarnemer is, gedurende de tijd van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie;
 • gedurende één dag of dienst bij ondertrouw van de werknemer en gedurende twee dagen of diensten bij zijn huwelijk;
 • gedurende één dag of dienst bij bevalling van de echtgenote en de daarop volgende werkdag;
 • gedurende 2 dagen bij adoptie van kinderen door de werknemer;
 • gedurende één dag of dienst bij huwelijk van een kind, broer, zuster, ouder en schoonouder, zwager en schoonzuster voor zover de huwelijksplechtigheid wordt bijgewoond;
 • gedurende één dag of dienst bij 25- en 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van de werknemer, diens ouders, grootouders of schoonouders;
 • gedurende de dag of dienst op de dag van de begrafenis of crematie van uitwonende kinderen, kleinkinderen, aangehuwde kinderen, ouders, schoonouders, broers of zusters, grootouders en zwagers of schoonzusters, mits de begrafenis of crematie wordt bijgewoond;
 • gedurende één dag bij verhuizing vanwege de uitoefening van de functie;
 • gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een maximum van één dag, wanneer de werknemer ten gevolge van de vervulling van een buiten zijn schuld bij of krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting verhinderd is te werken, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden. Het gebruikelijk loon wordt doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen die van derden kunnen worden verkregen;
 • gedurende de werkelijk benodigde tijd voor het noodzakelijke bezoek aan huisarts of specialist, voor zover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden.

  

Indien mogelijk dient de werknemer tenminste een dag van tevoren aan de werkgever mede te delen dat hij verlof voor bovenstaande redenen wenst op te nemen. De werknemer dient de gebeurtenis bij te wonen en dient dit door overhandiging van bewijsstukken te kunnen bewijzen aan de werkgever.

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO open teelten 2010 - 2012. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden.

Terug naar de pagina van de CAO open teelten

 

Tags: Open teelten