Skip to main content

CAO open teelten - opzegtermijn

In de CAO open teelten is afgesproken dat bij ontslag de opzegtermijn afhankelijk is van een aantal factoren, waaronder het type arbeidosvereenkomsten, lengte arbeidsovereenkomst en wie opgezegd heeft.

 

Opzegging arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij opzegging door werknemer geldt een opzegtermijn een opzegtermijn van 1 maand.

 

Bij opzegging door werkgever:

- als de arbeidsovereenkomst korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand opzegtermijn;

- als de arbeidsovereenkomst vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden opzegtermijn;

- als de arbeidsovereenkomst tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden opzegtermijn;

- als de arbeidsovereenkomst vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden opzegtermijn.

 

Voor een werknemer van 50 jaar of ouder geldt bij opzegging door de werkgever minimaal een opzegtermijn van drie maanden, tenzij deze op basis van bovenstaande regel langer zou zijn.

 

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag er gedurende de eerste twaalf maanden van de arbeidsovereenkomst geen opzegging plaatsvinden, behalve in de proeftijd.

 

Opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of bepaald werk eindigt van rechtswege op in de arbeidsovereenkomst overeengekomen einddatum, op de laatste dag van het tijdvak of bepaald geheel van werkzaamheden, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst of op de dag waarop de werkzaamheden waarvoor de werknemer is aangenomen zodanig aflopen dat het aantal werknemers de benodigde capaciteit overtreft.

 

Alleen als in de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst tussentijds opgezegd kan worden, kan de arbeidsovereenkomst tussentijds opgezegd worden. Daarbij gelden dan de zelfde opzegtermijnen als bij een arbeidosvereenkomst voor onbepaalde tijd.

  

Opzegtermijn bij ontslag met toestemming van het UWV werkbedrijf

Indien de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 door de Centrale Organisatie Werk en Inkomen is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met één maand, met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt.

 

Ontslag op basis van pensioengerechtigde leeftijd 

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de laatste dag van de maand, waarin de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

Aanzegtermijn

Vanaf 1 januari 2015 dient de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die zes maanden of langer duurt, een schriftelijke aanzegging te doen waaruit blijkt of de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur wel of niet wordt voortgezet, en in geval van voortzetting, onder welke voorwaarden, dat zal kunnen gebeuren. Dit geldt niet voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, waarvan de einddatum niet is bepaald op een kalenderdatum. Indien de werkgever een aanzegtermijn hanteert die korter is dan 1 maand, maakt de werknemer aanspraak op uitbetaling van het loon over de tekortkomende aanzegtermijn.
Zie ook BW: 7: 668 lid 3.

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO open teelten 2014 - 2015. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden.

 

Terug naar de pagina van de CAO open teelten

 

Open teelten