Skip to main content

Ontslag door werknemer

De arbeidsovereenkomst tussen werknemers en werkgevers kan op veel verschillende manieren eindigen. Onderstaand informatie over het beeindigen van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer.

 

Ontslag nemen in proeftijd

Werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst een proeftijd afspreken. Gedurende de proeftijd kan de werknemer per direct ontslag nemen. De arbeidsovereenkomst eindigt op dat moment per direct, er is geen opzegtermijn van toepassing.

==> Klik hier voor uitgebreide informatie over de proeftijd

 

Ontslag nemen bij arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Een werknemer kan zelf ontslag nemen door de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen. Daarbij dient de werknemer rekening te houden met de geldende opzegtermijn. De opzegtermijn voor de werknemer kan afgesproken zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO. Als daar geen opzegtermijn is afgesproken, dan geldt de wettelijke opzegtermijn van 1 maand voor de werknemer.

Opzegging vindt normaal gesproken plaats per einde van de maand. Als een werknemer bijvoorbeeld op 10 november zijn arbeidsovereenkomst opzegt, is dat dus formeel per de laatste dag van de maand, dus 30 november. De maand december geldt dan als de opzegtermijn zodat de laatste dag van het dienstverband 31 december zal zijn.
Het kan zijn dat in de arbeidsovereenkomst of CAO een afwijkende afspraak is opgenomen over het moment van opzegging.

==> klik hier voor meer informatie over de wettelijke opzegtermijn

 

Ontslag nemen bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd / bepaald werk

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / bepaald werk eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum of op het moment dat het bepaalde werk eindigt. 

De werkgever heeft wel de verplichting om minimaal een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk aan de werknemer mede te delen of de arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd zal worden (aanzegverplichting).
Als de werkgever deze aanzegging niet of te laat doet, eindigt de arbeidsovereenkomst wel van rechtswege.
De werknemer kan echter een schadevergoeding eisen ter hoogte van het loon over de periode dat de werkgever te laat heeft aangezegd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / bepaald werk kan alleen tussentijds opgezegd worden indien dat expliciet in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Indien er niet zo'n bepaling is opgenomen en de werknemer de arbeidsovereenkomst toch tussentijds wil beeinidigen, kan de werkgever het ontslag weigeren of een schadevergoeding eisen ter hoogte van het loon tot aan de overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Bij de tussentijdse opzegging dient rekening gehouden te worden met de opzegtermijn. Indien de werknemer zich niet aan de opzegtermijn houdt, kan de werkgever een schadevergoeding eisen ter hoogte van het loon over de opzegtermijn die formeel van toepassing is.

 

Ontslag nemen met wederzijds goedvinden

Werkgever en werknemer kunnen samen besluiten dat het beter is de arbeidsovereenkomst te beeindigen. Er is dan sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Bij deze vorm van ontslag maken de werkgever en werknemer samen afspraken over bijvoorbeeld de overeengekomen einddatum van het dienstverband, de lengte van de opzegtermijn die gehanteerd zal worden (of dat er zelfs geen opzegtermijn wordt aangehouden), over eventuele resterende / teveel opgenomen vakantiedagen, het inleveren van bedrijfseigendommen, etc.

De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. 

De werknemer heeft na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst een bedenktermijn van drie weken waarin hij kan terugkomen op het ontslag. Indien de werkgever de werknemer schriftelijk wijst op deze bedenkterijn, wordt de termijn verkort tot twee weken. Indien de wekrnemer wil terugkomen op het ontslag, moet hij dat schriftelijk melden aan de werkgever. Indien hij binnen zes maanden een nieuwe vaststellingsovereenkomst tekent, dan geldt daarbij geen bedenktermijn.

==> klik hier voor een voorbeeld van de vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden