www.salaris-informatie.nl

Eindbod werkgevers CAO slagers 2013 - 2014

De werkgevers hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO voor het slagersbedrijf. De vakbonden hebben het eindbod voorgelegd aan hun leden.

 

 

Looptijd

1 april 2013 t/m 31 maart 2014

 

 

Salarisverhoging

01-01-2014: 1 procent loonsverhoging

 

 

Overig

• Binnen de achterban van de KNS is aangegaan dat de cao op het vlak van functiebenamingen en - waardering moet worden gemoderniseerd. Daarom wordt in 2013 een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het in de branche invoeren van functiewaardering op basis van de Orba-methode. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen uit de bakkersbranche die dit traject recent hebben afgerond.

• De reiskostenregeling wordt gewijzigd. De vergoeding wordt bepaald op basis van de werkelijke openbaar vervoertarieven, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kortst mogelijke route tegen de laagst mogelijke kosten. Er geldt voor de werknemer een eigen bijdrage in de reiskosten van € 4,- per werkdag.
Er wordt een werkgroep ingesteld die onderzoek gaat doen naar een nieuwe reiskostenregeling. Onderzocht wordt of de vergoeding gebaseerd kan worden op basis van een kilometervergoeding. De nieuwe reiskostenregeling mag van de KNS niet leiden tot een lastenverzwaring voor de bedrijven.

• De koudetoeslag wordt verhoogd van bruto € 8,- per week naar bruto € 9,- per week.

• Er wordt ploegendienstregeling ingevoerd waarbij de regeling uit de cao voor de Vleesindustrie model heeft gestaan.

• Bedrijven met 15 medewerkers of meer, die uitzendkrachten inhuren, worden verplicht om de uitzendkrachten in te huren van uitzendbureaus die in het Register Normering Arbeid staan geregistreerd en die voldoen aan de NEN-plusregeling. Deze uitzendbureaus worden gecontroleerd door een inspectie-instelling op het naleven van de NEN-plusregeling.

• De huidige seniorenregeling wordt gehandhaafd waarbij onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheden om via een tweetal fondsen werkgevers tegemoet te komen in de kosten van deze regeling.

• Tevens is afgesproken om in experimentele vorm Sovvb (Opleidingfonds) financiële middelen beschikbaar te laten stellen voor stageplaatsen voor zowel scholieren als voor zij-instromers/gedetacheerden vanuit een andere sector.

• In de cao wordt de aanbeveling opgenomen dat bovenmatige lichamelijke belasting zoveel mogelijk voorkomen dient te worden en dat taakroulatie hiervoor een goede oplossing kan zijn. In de aanbeveling zal, voor wat betreft de inventarisatie van de risico's die verbonden zijn aan fysieke belasting, tegelijkertijd worden verwezen naar de branche-RI&E.

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO voor het slagersbedrijf

Akkoord CAO slagers 2011-2013

In april 2011 hebben de CAO partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Slagersbedrijf. Het akkoord dient nog door de achterban goedgekeurd te worden.

 

Looptijd

De nieuwe CAO voor slagersbedrijven heeft een looptijd 1 april 2011 t/m 31 maart 2013.

 

Salarisverhoging

De feitelijke lonen worden in de nieuwe CAO peridoe twee keer verhoogd:

01-10-2011: 1,75 procent salarisverhoging

01-10-2012: 2,25 procent salarisverhoging

 

 

Eenmalige uitkering

Uiterlijk in december 2011 wordt een eenmalige uitkering van € 100 bruto betaald. Voor parttimers is deze uitkering naar rato.

 

 

De volledige tekst van het akkoord over de nieuwe CAO vindt u hier.