Skip to main content

Premies 2015 pensioenfonds metalektro

Kerncijfers pensioenregeling PME 2015

Hieronder staan de pensioenpremies en franchises van de pensioenregeling van PME. 

 

2015

2014

Maximumloon

€70.000

€70.792

Franchise pensioenopbouw

- voor werknemers geboren voor 1950 
- voor werknemers geboren in 1950 of later

€ 19.843 
€ 15.304

€ 20.093 
€ 15.554

Franchise voor de pensioenpremie 1

€ 15.304

€ 15.554

Pensioenpremie(100%)

   

- Basispensioenregeling, 
over de pensioengrondslag 
Voor 2015 inclusief bijdrage aan egalisatie-depot

23,6%

24,1%3

- ter versterking bestemmingsreserve VEP 4 
over de pensioengrondslag

2,96%

3,0% 5

Werknemerspremie basispensioenregeling 
(% pensioengrondslag)

Max. 11,55%

Max. 11,8%

Pensioenrekenleeftijd

- geboren in 1950 of later 
Premiebetaling (en ook Pensioenopbouw) tot uiterlijk de maand waarin de deelnemer de individuele AOW-leeftijd bereikt.

- geboren voor 1950 
Premiebetaling (en ook Pensioenopbouw) tot uiterlijk 70 jaar.

67 jaar 
  
 


62 jaar

65 jaar 
  
 


62 jaar

Opbouwpercentage basisregeling

1,875%

1,90%

Indexatie opgebouwd pensioen 6 
per 1 januari

   

- actieve deelnemers

0%

0%

- inactieve deelnemers

0%

0%

- ex-deelnemers

0%

0%

- gepensioneerden

0%

0%


  • 1 Voor de heffing van de pensioenpremie geldt voor iedere deelnemer dezelfde franchise.

  • 2 Voor werknemers geboren voor 1950 geldt nog maar 85% van deze premie. De premie voor het overbruggingspensioen is voor hen niet meer van toepassing.

  • 3 Dit is inclusief de 0,5% werkgeverspremie die eerder is afgesproken in verband met de verlagingsmaatregel die PME per 1 april 2013 moest toepassen.

  • 4 De VEP-premie komt volledig voor rekening van de werkgever.

  • 5 De reguliere VEP-premie is in 2014 2,5%. De extra 0,5% is bestemd ter compensatie voor het in 2012 en 2013 bestemmen van een deel van de premie ter versterking van de bestemmingsreserve voor de basispensioenregeling.

  • 6 Zo lang de dekkingsgraad lager is dan 104,3%, vindt er geen indexatie plaats. Lees hier meer over indexatie. 

 

 

Premies Pensioenopbouw boven het maximumsalaris

Met de aanvullende regeling Pensioenopbouw boven het maximumsalaris kan er tot maximaal een pensioengevend salaris van € 100.000 pensioen opgebouwd worden.

De premie voor deze "Boven max regeling" is gebaseerd op 7 leeftijdsklassen. Er bestaat een keuze uit 2 opbouwpercentages. Voor 2015: 1,6% (laag) of 1,875% (hoog) over de exedentgrondslag. 

Hieronder treft u de premiepercentages aan voor 2015.

Leeftijd deelnemer

Premie bij 
1,6% opbouw 
(laag)

Premie bij 
1,875% opbouw 
(hoog)

<= 34 jaar

11,6%

13,6%

35- 39 jaar

13,4%

15,7%

40 - 44 jaar

15,6%

18,3%

45 - 49 jaar

18,0%

21,1%

50 - 54 jaar

20,8%

24,4%

55 - 59 jaar

23,9%

28,0%

>= 60 jaar

27,0%

31,6%

De premies bewegen mee met de premie van de basisregeling. Als de premie verhoogd of verlaagd wordt, worden ook de premies voor de aanvullende regeling Pensioenopbouw boven het maximumsalaris verhoogd of verlaagd.

Doorbelasting premie 
U mag zelf bepalen of u (een deel van) de premie in rekening brengt bij uw werknemers. U mag geen onderscheid maken naar leeftijd. Voor elke werknemer moet u hetzelfde premiepercentage in rekening brengen.