Skip to main content

Premie 2014 pensioenfonds metalektro

Kerncijfers pensioenregeling PME 2014

Hieronder staan de pensioenpremies en franchises van de pensioenregeling van PME. 

 

2014

2013

Maximumloon

€70.792

€ 69.167,-

Franchise pensioenopbouw

- voor werknemers geboren voor 1950 
- voor werknemers geboren in 1950 of later

€ 20.093 
€ 15.554

€ 20.221 
€ 15.744

Franchise voor de pensioenpremie 1

€ 15.554

€ 15.744

Pensioenpremie(100%)

   

- Basispensioenregeling, 
over de pensioengrondslag 2

24,1% 3

24,0%

- ter versterking bestemmingsreserve VEP 4 
over de pensioengrondslag

3,0% 5

3,0% 6

Werknemerspremie basispensioenregeling 
(% pensioengrondslag)

Max. 11,8%

Max. 12,0%

Opbouwpercentage basisregeling

1,90%

1,98%

Indexatie opgebouwd pensioen 7 
per 1 januari

   

- actieve deelnemers

0%

0%

- inactieve deelnemers

0%

0%

- ex-deelnemers

0%

0%

- gepensioneerden

0%

0%

 

1 Voor de heffing van de pensioenpremie geldt voor iedere deelnemer dezelfde franchise.

 

2 Voor werknemers geboren voor 1950 geldt nog maar 85% van deze premie. De premie voor het overbruggingspensioen is voor hen niet meer van toepassing.

 

3 Dit is inclusief de 0,5% werkgeverspremie die eerder is afgesproken in verband met de verlagingsmaatregel die PME per 1 april 2013 moest toepassen.

 

4 De VEP-premie komt volledig voor rekening van de werkgever.

 

5 De reguliere VEP-premie is in 2014 2,5%. De extra 0,5% is bestemd ter compensatie voor het in 2012 en 2013 bestemmen van een deel van de premie ter versterking van de bestemmingsreserve voor de basispensioenregeling.

 

6 Hiervan wordt 1,5% gebruikt voor de basisregeling.

 

7 Zolang de dekkingsgraad lager is dan 104,3%, vindt er geen indexatie plaats. Lees hier meer over indexatie. 

 

 

 

Premies Pensioenopbouw boven het maximumsalaris

De premie voor de aanvullende regeling Pensioenopbouw boven het maximumsalaris is gebaseerd op 6 leeftijdsklassen. Er bestaat een keuze uit 2 opbouwpercentages. Voor 2014: 1,84% (hoog) of 1,46% (laag) over de exedentgrondslag. 

Hieronder treft u de premiepercentages aan voor 2014.

Leeftijd deelnemer

Premie bij 
1,84% opbouw

Premie bij 
1,46% opbouw

<= 38 jaar

16,3%

13,0%

39 - 44 jaar

19,7%

15,7%

45 - 49 jaar

23,0%

18,3%

50 - 53 jaar

26,4%

21,0%

54 - 57 jaar

29,5%

23,5%

>= 58 jaar

34,4%

27,3%

De premies bewegen mee met de premie van de basisregeling. Als de premie verhoogd of verlaagd wordt, worden ook de premies voor de aanvullende regeling Pensioenopbouw boven het maximumsalaris verhoogd of verlaagd.

Doorbelasting premie 
U mag zelf bepalen of u (een deel van) de premie in rekening brengt bij uw werknemers. U mag geen onderscheid maken naar leeftijd. Voor elke werknemer moet u hetzelfde premiepercentage in rekening brengen.