www.salaris-informatie.nl

Toelichting nieuwe inkomenscodes aangifte loonheffingen

Per 1 januari 2017 is inkomenscode 21 (overige pensioenen, lijfrenten, etc.) komen te vervallen en vervangen door de nieuwe inkomenscodes 54 t/m 63.

De belastingdienst heeft een toelichting gemaakt op de nieuwe inkomenscodes.

 

54- Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is.
Het betreffen hier belaste opnamen van de opgebouwde voorziening ingevolge een levensloopregeling door een werknemer die op 1 januari de leeftijd van 61 jaar had bereikt.

55- Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).
Het betreffen hier uitkeringen na aftreden of ontslag, van ouderdomspensioenen en weduwen- en wezenpensioenen op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers.

56- Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
Het betreffen hier uitkeringen van ouderdomspensioenen op grond van bij een werkgever vrijgestelde aanspraken ingevolge een pensioenregelingen als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964. Deze code geldt bijvoorbeeld ook voor een uitkering van ouderdomspensioen welke in eigen beheer is opgebouwd.

57- Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
Het betreffen hier uitkeringen van nabestaandenpensioenen van bij een werkgever vrijgestelde aanspraken ingevolge pensioenregelingen als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964. Ook de uitkeringen van nabestaandenpensioenen zonder dat sprake is van een opbouw (risicopartnerpensioen) vallen hier onder. Deze code geldt bijvoorbeeld ook in de situatie dat een bedrijfspensioenfonds een regeling heeft waarbij is bepaald dat dit fonds aan de nabestaanden van de overleden werknemer een aanvulling op een ANW-uitkering betaalt.

58- Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
Het betreffen hier uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid van bij een werkgever vrijgestelde aanspraken ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in de Wet op de loonbelasting. Ook uitkeringen terzake van arbeidsongeschiktheid uit een door de werkgever afgesloten collectieve verzekering (risicoverzekering) vallen hieronder.

59- Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
Het betreffen hier lijfrente-uitkeringen op grond van bij een werkgever vrijgestelde aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfde of te derven inkomsten (Arbeidsrechtelijke lijfrenten, waaronder stamrechtuitkeringen uit ontslagvergoedingen). Deze geldt bijvoorbeeld ook voor een periodieke uitkering uit een loonstamrecht.

60- Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
Het betreffen hier lijfrente-uitkeringen, verstrekt door een lichaam dat het verzekeringsbedrijf uitoefent, en die tot het belastbare inkomen uit werk en woning dan wel het belastbare inkomen uit werk en woning in Nederland in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 behoren (vermogensrechtelijke lijfrenten).

61- Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd.
Het betreffen hier door de werkgever betaalde aanvullingen op uitkeringen uit werknemersverzekeringen en er geen sprake meer is van een bestaande dienstbetrekking.

62- Ontslagvergoeding/ transitievergoeding.
Het betreffen hier de ontslag- of transitievergoedingen betaald in verband met beëindigen van de dienstbetrekking.

63- Overige, niet hiervoor aangegeven pensioenen of samenloop* van meerdere pensioenen/lijfrenten of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking.
Het gaat hierbij om:
1. Alle uitkeringen uit pensioenen en belaste periodieke uitkeringen waarop één van de codes 18 tot en met 62 niet van toepassing is of;
2. Samenloop* van meerdere pensioenen of;
3. Betalingen op grond van een afspraak na einde van de dienstbetrekking. Hiermee worden loonvoordelen bedoeld die tijdens het bestaan van de dienstbetrekking loon uit tegenwoordige arbeid zijn en na het beëindigen van de dienstbetrekking loon uit vroegere arbeid zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld rentevoordelen van een personeelslening die doorlopen, of het behoud van een dienstwoning of auto van de zaak na einde dienstbetrekking.

 

Overgang van code 21 naar de nieuwe codes heeft geen nieuwe inkomstenverhouding tot gevolg. Ook de overgang van code 63 lopende het jaar naar de juiste code heeft geen nieuwe inkomstenverhouding tot gevolg.

 

* Nadere uitleg met betrekking tot samenloop:

  1. Als u in één totaalbedrag meerdere (pensioen)uitkeringen betaalt en deze vallen onder de codes 54 tot en met 62 en u kunt deze uitkeringen wel splitsen, dan moet u splitsen. Bijvoorbeeld: een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen worden in één totaalbedrag uitgekeerd. Als u het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen kunt splitsen, moet u voor het ouderdomspensioen code 56 toepassen en moet u voor het nabestaandenpensioen code 57 toepassen. Voor deze beide pensioenuitkeringen gelden aparte inkomstenverhoudingen.
  2. Als u in één totaalbedrag meerdere (pensioen)uitkeringen betaalt en deze vallen onder de codes 54 tot en met 62 en u kunt deze uitkeringen technisch niet splitsen per 1 januari 2017, dan moet u dit vóór 1 maart 2017 per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. melden aan OSWO.
  3. Als u in één totaalbedrag meerdere (pensioen)uitkeringen betaalt en deze vallen gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet onder de codes 54 tot en met 62 en u kunt deze uitkeringen wel splitsen, dan moet u de uitkering(en) die onder de codes 54 tot en met 62 vallen onder de van toepassing zijnde code apart aangegeven en de uitkeringen die daar niet onder vallen met code 63 aangeven. Per inkomenscode geldt een aparte inkomstenverhouding.
  4. Als u in één totaalbedrag meerdere (pensioen)uitkeringen betaalt en deze vallen gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet onder de codes 54 tot en met 62 en u kunt deze uitkeringen technisch niet splitsen per 1 januari 2017, dan moet u dit vóór 1 maart 2017 per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. melden aan OSWO.
  5. Als u in één totaalbedrag meerdere (pensioen)uitkeringen betaalt en deze vallen niet onder de codes 54 tot en met 62, dan is op het totaalbedrag code 63 van toepassing. Voor het totaalbedrag geldt één inkomstenverhouding.