Skip to main content

Nieuws loonheffingen

Op deze pagina vindt u de nieuwsbrieven en mededelingen van de belastingdienst.

 

 

 

 

 

 

 

  • Nieuwsbrief loonheffingen 2013 (5e versie - 22 februari 2013)
   In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

   - Garantieverklaring eigenrisicodragerschap voor de Zw vervalt (punt 8)
   - Risicopremiegroep 02 vervalt bij sectorcode 67 (punt 9)
   - Vitaliteitsregeling vervalt (punt 10)
   - Verlegging inhoudingsplicht loonheffingen (punt 11)

    

   Verder zijn een aantal fouten verbeterd en een onderwerp uitgebreid:

   - Bij punt 2 van de nieuwsbrief (Veranderingen premiekortingen) stond onder het kopje 'Hoogte en berekening premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers verandert' dat u per 1 januari 2013 in uw loonadministratie gegevens moet bewaren waaruit blijkt dat uw werknemer arbeidsgehandicapt is. Dit hoeft niet.

   - Bij punt 3 onder 'Samenvoeging van lonen voor de Zorgverzekeringswet' hebben we een alinea toegevoegd.
   - Bij punt 3 onder 'Aanpassen omschrijving code Zorgverzekeringswet' stond dat CVZ per 1 januari 2013 Nederlands Zorginstituut heet. Deze naamsverandering gaat niet per 1 januari in, maar in de loop van 2013.

    

   In de 3e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

   - Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk: S&O-verklaring altijd laten herzien (punt 12)
   - Maximumbijdrageloon en percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (punt 13)
   - Vrije ruimte werkkostenregeling wordt 1,5% (punt 14)
   - Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoge lonen (punt 15)
   - Ouderenkorting uitgebreid (punt 16)
   - Pincode niet meer te gebruiken voor aangifte loonheffingen (punt 17)
   - Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2013 (punt 18)

    

   In de 4e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

   - Overgangsrecht levensloopregeling (punt 18)
   - PKIoverheid services certificaat voor aangifte via FOS (punt 19)

   De volgende onderwerpen zijn uitgebreid:

   - Bij punt 1.3 (Afschaffing verplichte vergoeding bijdrage Zvw) verwijzen we naar punt 13 van de nieuwsbrief.
   - Bij punt 1.6 hebben we toegevoegd dat de tijdelijke heffingskorting ook geldt voor een nabestaandenpensioen en een wezenpensioen.
   - Bij punt 1.6 hebben we een tweede aandachtspunt toegevoegd in de 'Let op!'.
   - Bij punt 2 hebben we duidelijker aangegeven per wanneer de premievrijstelling stopt.
   - Bij punt 3 onder 'Samenvoegen van lonen voor de Zorgverzekeringswet' hebben we de tekst verbeterd.
   - Bij punt 4 hebben we een 'Let op!' toegevoegd.
   - Bij punt 11 hebben we een alinea toegevoegd.

    

   In de 5e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

   - 1.7 Andere eindheffingspercentages bij naheffing
   - 20 Nieuwe verplichte gegevens jaaropgaaf 2013
   - 21 Verzoek voor toepassing studenten- en scholierenregeling aangepast
   - 22 Veranderingen 30%-regeling
   - 23 Reisbesluiten Binnen- en Buitenland ook toepasbaar in 2013 

   Verder zijn een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

   - Bij punt 2 stond dat de premievrijstelling oudere werknemers stopt met ingang van het loontijdvak waarin de werknemer 62 wordt. Dit moet zijn met ingang van het aangiftetijdvak waarin de werknemer 62 wordt.
   - Bij punt 12 is de tekst verbeterd en aangevuld.
   - Bij punt 13 is informatie toegevoegd de pseudo-eindheffing hoog loon bij werken over de grens.
   - Bij punt 18 is de tekst verbeterd en aangevuld.
   - Bij de tarieven, bedragen en percentages zijn:
     - tabel 14, 25a en 25b toegevoegd
     - in tabel 2b het percentage van 0,943% verbeterd: dit moest zijn 0,944%
     - in tabel 12 het bedrag van € 15.900 verbeterd: dit moest zijn € 15.600
     - de bedragen in tabel 18 verbeterd

    

    

 

 

   • Nieuwsbrief loonheffingen 2012 (herziene versie d.d. 13 januari 2012)

    U kunt een nieuwe versie van de nieuwsbrief downloaden. Hierin zijn een aantal verbeteringen ten opzichte van de eerdere versies doorgevoerd. Het gaat om de volgende verbeteringen:

    - In tabel 1 is bij werknemers geboren in 1946 of later achter '65 jaar' toegevoegd 'en ouder'.

    - In tabel 6b is in de titel achter '65 jaar' toegevoegd 'en ouder'.

    - In tabel 9 zijn de normbedragen aangepast.

    - In bijlage 3 is de ingangsdatum van de 13e periode aangepast.


    Eerder waren onderstaande correcties al doorgevoerd:

    - In tabel 1, 5, 6a en 6b zijn de kolommen met het jaarloon aangepast.

    - In tabel 2d is het bedrag van € 51.501 in de kolom 'Inkomen meer dan' gewijzigd in € 51.418.

    - In tabel 5 is het enkelvoudig tarief voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen en die een jaarloon hebben t/m € 18.945, aangepast. Dit is 1,95%

    - In tabel 13 is het normbedrag voor producten uit eigen bedrijf aangepast. Dit is € 500.
    - In tabel 14 is bij starters een maximumbedrag toegevoegd.

 

 

 

 
   • Nieuwsbrief loonheffingen 2011 (verbeterde versie dd 27-01-2011)
    in de laatste versie van de nieuwsbrief 2011 van de belastingdienst bleken nog een aantal fouten te zitte.
    Kijk hier voor de opgeloste fouten.

   • Nieuwsbrief loonheffingen 2011 (dit is de verbeterde versie!)

   • Wijzigingen nieuwsbrief loonheffingen 2011 (deze wijzigingen zijn in bovenstaand document verwerkt)
    in de nieuwsbrief loonheffingen 2011 blijken enkele fouten te zitten. In dit document heeft de belastingdienst de juiste gegevens opgenomen.

   • Wijziging aangiftetijdvak per 1 januari 2011 vóór 15 december 2010 aanvragen bij de belastingdienst (aug-2010)
    wilt u per 1 januari 2011 het aangiftetijdvak voor het indienen van de aangiften loonheffingen wijzigen van maand naar vier weken of andersom, dan dient de aanvraag van deze wijziging vóór 15 december 2010 door de belastingdienst ontvangen te zijn. U kunt gebruik maken van dit formulier.

 

  • Nieuw boetebeleid belastingdienst voor de loonheffingen (jul-2010)
   het boetebeleid voor de loonheffingen wijzigt per 1 juli 2010 op een aantal punten:
   - als geen of te laat aangifte loonheffingen wordt gedaan: boete van € 61
   - coulancetermijn voor het betalen van de loonheffingen is verkort tot 7 kalenderdagen na de uiterste betaaldatum
   klik hier voor meer informatie

  • Diverse fouten in handleiding loonheffingen 2010
   - In paragraaf 5.4.3 van het 'Handboek Loonheffingen 2010' staat onder 'Geen recht op premiekorting' dat u bij een gedeeltelijk gesubsidieerde dienstbetrekking wel in aanmerking komt voor de premiekortingen voor oudere werknemers. Dit moet zijn: premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers.
   - In paragraaf 17.14 (Diensttijduitkeringen) van het 'Handboek Loonheffingen 2010' is een regel weggevallen. De eerste alinea moet luiden: Een eenmalige uitkering of verstrekking na het bereiken van een diensttijd van de werknemer van ten minste 25 jaar of ten minste 40 jaar, is vrijgesteld tot maximaal het loon over een maand. U mag uw werknemer zo'n uitkering geven na het bereiken van ten minste 25 dienstjaren en na het bereiken van ten minste 40 dienstjaren.
   - In paragraaf 1.3 en 5.4.6 van het 'Handboek Loonheffingen 2010' staat dat u voor werknemers jonger dan 23 jaar met een loon voor de werknemersverzekeringen onder een bepaald maximumbedrag, geen premies werknemersverzekeringen meer hoeft te betalen. Dit moet zijn: 'voor werknemers jonger dan 23 jaar met een loon voor de werknemersverzekeringen dat niet hoger is dan een bepaald maximumbedrag'.
   - In paragraaf 19.2.11 van het 'Handboek Loonheffingen 2010' staat dat uw werknemer bij (gedeeltelijk) onbetaald ouderschapsverlof in zijn aangifte inkomstenbelasting recht heeft op ouderschapsverlofkorting. Maar dit recht bestaat alleen als het belastbare loon van uw werknemer door het ouderschapsverlof lager is dan in het voorafgaande jaar. De ouderschapsverlofkorting bedraagt de helft van het brutominimumloon per opgenomen ouderschapsverlofuur. Dat is in 2010 € 4,07 per uur. De ouderschapsverlofkorting is maximaal het verschil tussen het belastbare loon in 2010 en 2009.
   - In paragraaf 21.1 van het 'Handboek Loonheffingen 2010' staat een fout in voorbeeld 2 van de berekening van de eindheffing bij naheffingsaanslagen. In de 1e tabel op pagina 257 moet de naam van de 3e kolom zijn: Enkelvoudig tarief.
  • Mededeling loonheffingen december 2009 (6)
   fouten in Nieuwsbrief Loonheffingen 2010, voorgestelde wijzigingen bijtelling privégebruik auto, voorgestelde wijzigingen kleinebanenregeling, Mededeling Loonheffingen voortaan alleen digitaal, uitbreiding verzuimboetes voor het niet voldoen aan administratieve verplichtingen, eigenrisicodragers kunnen een beschikking gedifferentieerde premie wga krijgen, dwangsom bij te laat beslissen, coördinatiepunt var verhuisd naar Groningen

  • Melding fouten in nieuwsbrief loonheffingen 2010
   in de nieuwsbrief loonheffingen 2010 zijn een aantal fouten gemaakt door de belastingdienst. In dit document vindt u een overzicht van de juiste gegevens.

  • Nieuwsbrief loonheffingen 2010
   informatie over de verwachte nieuwe regels voor de loonheffingen per 1 januari 2010
  • Mededeling loonheffingen oktober 2009 (5)
   vragen uit de praktijk, papieren Handboek Loonheffingen 2010 alleen op bestelling, Wet investeren in jongeren sinds 1 oktober van kracht, eigenrisicodragerschap voor de wao voortzetten, meer verzekeraars toegestaan voor pensioen en stamrecht in eigen beheer, gebruikelijkloonregeling bij omzetdaling
  • Mededeling loonheffingen augustus 2009 (4)
   vragen uit de praktijk, privégebruik auto in de autoverhuurbranche, aangifte loonheffingen strenger gecontroleerd
  • Mededeling loonheffingen juli 2009 (3)
   fouten in Handboek Loonheffingen 2009, vragen uit de praktijk, wijziging retouradres Verklaring geen privégebruik auto, verhoging afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk, nieuwe landencode Sint-Maarten, automatische verstrekking Verklaring arbeidsrelatie, nieuw verdrag met Japan over sociale zekerheid, aangifte pseudo-eindheffing over excessief deel vertrekvergoedingen, teruggaaf te veel betaalde bijdrage Zorgverzekeringswet 2008, wijziging cao-codes met ingang van 1 juli 2009
  • Mededeling loonheffingen april 2009 (2)
   fouten in Handboek Loonheffingen 2009, vragen uit de praktijk, eindheffing mogelijk bij beveiligde auto’s, eindheffing mogelijk bij dubbele huisvesting, vereenvoudigde rittenregistratie bestelauto’s, alternatieve correctie gedifferentieerde premie WGA 2008 en 2009, status Handboek Loonheffingen
  • Mededeling loonheffingen januari 2009 (1)
   fouten in de nieuwsbrief 2009, premiekorting voor oudere werknemers, jaaraangifte voor loonbetalingen uit het PGB WIA, arbeidsrelatie sekswerkers, corrigeren bijtelling 2008 door teruggaaf bpm voor zwaardere diesels, verruiming voorwaarden deblokkeren spaarloon bij bepaalde verzekeringspremies, eindheffing bij uitkeringen voor ex-banenpoolers vervallen, CWI en UWV zijn gefuseerd
  • Mededeling loonheffingen december 2008 (7)
   In deze nieuwsbrief vindt u informatie over fouten in de nieuwsbrief 2009, thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker, tabeltarief voor seksmedewerkers, boetebeleid in 2009, personeel aan huis, nummer inkomstenverhouding in de aangifte loonheffingen, Toelichting Foutmelding bij het verzenden van de aangifte loonheffingen, eerstedagsmelding, opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde, cao-codes vanaf 1 januari 2009, nationaliteitentabel uitgebreid.
  • Nieuwsbrief loonheffingen 2009
   In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2009 voor de inhouding en afdracht van de loonheffingen.
  • Mededeling loonheffingen september 2008 (6)
   (codes tijdvakken oktober, november en december in Handboek 2008 niet juist, handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche, verrekenen maandaangifte omzetbelasting met vierwekenaangifte loonheffingen, verklaring arbeidsrelatie elektronisch aanvragen, teruggaaf te veel betaalde premies werknemersverzekeringen over 2007, aantal aan te geven socialeverzekeringsdagen, afgifte loonheffingennummer binnen 5 werkdagen)
  • Handreiking bijtelling privegebruik auto voor de autobranche
   Als u aan uw werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, geldt een bijzondere regeling voor het privégebruik: de bijtellingsregeling. Stelt u een werknemer gelijktijdig twee of meer auto's ter beschikking? Dan moet u het privégebruik per auto beoordelen.
   In de autobranche kan er sprake zijn van wisselend gebruik van auto’s. Hierdoor kan het moeilijk zijn om de grondslag voor de bijtelling van het privégebruik vast te stellen. In die gevallen kunt u met deze handreiking de grondslag op een praktische manier vaststellen. Ook kunt u lezen wanneer u over de bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet inhouden en wat u moet administreren.
   Tot 1 oktober 2008 bestaan de 'Autodealerregeling 2007' en de nieuwe manier om de grondslag voor de bijtelling te bepalen naast elkaar. Dat betekent het volgende:
   - Werkgevers die nu gebruikmaken van de 'Autodealerregeling 2007', mogen dat tot 1 oktober 2008 blijven doen. Op die datum vervalt de regeling.
   - Alle werkgevers in de autobranche mogen de grondslag voor de bijtelling vanaf nu op de nieuwe manier bepalen.
   Update d.d. 30 september 2008:
   Op uitdrukkelijk verzoek van vertegenwoordigers van de autodealerbranche is besloten dat de Autodealerregeling 2007 nog tot 1 januari 2009 mag worden gebruikt.
   Tot 1 januari 2009 bestaan de Autodealerregeling 2007 en de nieuwe manier om het voordeel van het privégebruik te bepalen naast elkaar. Eerder was aangekondigd dat de Autodealerregeling 2007 op 1 oktober 2008 zou vervallen.
   Dat betekent het volgende:
   - Werkgevers die nu gebruikmaken van de 'Autodealerregeling 2007', mogen dat tot 1 januari 2009 blijven doen. Op die datum vervalt de regeling.
   - Alle werkgevers in de autobranche mogen het voordeel van het privégebruik nu al op de nieuwe manier bepalen.
  • Mededeling loonheffingen juli 2008 (5)
   (bijtelling privégebruik auto van zaak, teruggaaf van in 2007 te veel betaalde premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw, wijzigingen in cao-codes per 1 augustus 2008)
  • Mededeling loonheffingen juni 2008 (4)
   (fouten in het Handboek 2008, reistijdvergoeding en overwerkloon, eigen risico voor de Zvw onbelast vergoeden, cao-beoordelingen op internet)
  • Mededeling loonheffingen april 2008 (3)
   (fouten in het Handboek 2008, tweede ronde terugbetalen van te veel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2006, vergoeding zakelijke maaltijden, vrijwilligersregeling, Autodealerregeling 2007 verlengd van 1 april tot 1 oktober 2008, voortzetting eigenrisicodragerschap wao)
  • Mededeling loonheffingen februari 2008 (2)
   (fouten in het Handboek 2008, verrekening teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen 2006, tijdvaktabel bij in of uit dienst treden parttime werknemers, Wet op de Sociale Werkvoorziening, wijziging percentage gedifferentieerde premie WAO of WGA)
  • Mededeling loonheffingen januari 2008 (1)
   (eindheffing bij overschrijden maximumbedrag 30%-regeling, autodealerregeling, opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde, tabeltoepassing bij samenloop van een WW-uitkering en een ZW-uitkering, jaarloongegevens 2007, controle op aangifte loonheffingen met softwarepakket vanaf 1 januari 2008 veranderd, nieuwe deblokkeringsmogelijkheid spaarloon voor banksparen en beleggingsrechten, cao-codes 2008)
  • Nieuwsbrief loonheffingen 2008
  • Mededeling loonheffingen november 2007 (volgnr 7)
  • Mededeling loonheffingen november 2007
  • Mededeling loonheffingen september 2007
  • Mededeling loonheffingen juni 2007
  • Mededeling loonheffingen april 2007
  • Mededeling loonheffingen maart 2007
  • Mededeling loonheffingen januari 2007
  • Nieuwsbrief 2007
  • Mededeling loonheffingen december 2006
  • Mededeling november 2006
  • Mededeling augustus 2006
  • Mededeling juni 2006
  • Mededeling mei 2006