www.salaris-informatie.nl

Komt de proeftijd te vervallen in 2015?

Door de wet werk en zekerheid wijizigen per 1 januari 2015 een aantal regels met betrekking tot de proeftijd en de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Proeftijd

Vanaf 1 januari 2015 mag er alleen nog maar een proeftijd worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst die een looptijd van langer dan zes maanden heeft. In kortdurende arbeidsovereenkomsten (looptijd zes maanden of korter) mag dus geen proeftijd meer afgesproken worden.

 

De proeftijd moet nog altijd schriftelijk afgesproken worden voor aanvang van de arbeidsovereenkomst. Een mondeling overeengekomen proeftijd is nietig. De proeftijd kan ook in de CAO opgenomen zijn en dan niet expliciet in de individuele arbeidsovereenkomst opgenomen worden. De CAO moet dan wel voor zowel de werknemer als de werknemer bindend zijn.

 

 

Aanzegtermijn arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2015 dienen werkgevers bij arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd van zes maanden of langer die automatisch (van rechtswege) eindigen rekening te houden met een aanzegtermijn. Dit houdt in dat de werkgever minimaal 1 maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer meedeelt of de overeenkomst verlengd wordt of niet.

Heeft de werkgever niet minimaal 1 maand voor de einddatum aan de werknemer medegedeelt of de overeenkomst verlengd wordt of niet, dan moet de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen van maximaal een maandsalaris. De vergoeding wordt naar rato berekend naar de tijd dat de aanzegging te laat heeft plaatsgevonden.

Ook al vindt de aanzegging te laat plaats, de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum.