www.salaris-informatie.nl

CAO horeca (NHG) - vakantie

Onderstaande informatie is gebaseerd op de CAO voor de horecabedrijven die aangesloten zijn bij het Nederlands Horeca Gilde (NHG) met een looptijd van 1 januari 2009 t/m 31 december 2013.

 

In artikel 36 en 37 van de CAO zijn de bepalingen omtrent vakantie opgenomen.

 

Artikel 36 - VAKANTIEDAGEN

1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Werknemer die bij aanvang van het vakantiejaar in dienst is, bouwt 25 vakantiedagen op over een volledig kalenderjaar. 
2. Bij in- of uitdiensttreding in de loop van het vakantiejaar of bij een arbeidsovereenkomst van minder dan 38 uur per week, heeft werknemer recht op een evenredig deel van deze 25 vakantiedagen. 
3. Vakantiedagen mogen maximaal drie weken aaneengesloten worden opgenomen en moeten minimaal twee weken aaneengesloten worden opgenomen. 
4. Vakantiedagen die aan het einde van het vakantiejaar nog niet zijn opgenomen, worden meegenomen naar het volgend vakantiejaar. Deze vakantiedagen moeten uiterlijk binnen het halfjaar daarna opgenomen zijn, tenzij werknemer deze dagen in het kader van een verlofspaarregeling wil opnemen. 
5. Werkgever kan jaarlijks twee dagen aanwijzen als verplichte vrije dagen. 
6. Vakantie kan uitsluitend worden opgenomen met instemming van werkgever. Werkgever beslist binnen veertien dagen op het verzoek van werknemer. Bij afwijzing zal werkgever aangeven welke gewichtige redenen zich tegen het verzoek verzetten. 
7. Werkgever heeft de plicht werknemer in de gelegenheid te stellen de vakantiedagen op te nemen. 
8. Indien werknemer te veel vakantiedagen heeft opgenomen heeft werkgever het recht deze vakantiedagen te verrekenen.

Artikel 37 - EXTRA VAKANTIEDAGEN

Met ingang van de maand volgend op die waarin een van onderstaande leeftijden en/of een van onderstaande dienstjubilea wordt bereikt, heeft werknemer recht op extra vakantiedagen: 
- bij een leeftijd van     
45 jaar: 25 + 2 dagen 
50 jaar: 25 + 3 dagen 
55 jaar: 25 + 4 dagen

- bij een dienstverband van
10 jaar:  25 + 1 dag 
20 jaar:  25 + 2 dagen 
30 jaar:  25 + 3 dagen 
Bij samenloop van leeftijd en dienstverband worden de extra vakantiedagen bij elkaar opgeteld.