Skip to main content

WGA-hiaatverzekering AGF-groothandel

De inhoud van de verzekering

Sinds 29 december 2005 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht. Deze wet vervangt de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO) en geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en vervolgens arbeidsongeschikt. De WIA bestaat uit twee delen:

 • de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
 • de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn komen in aanmerking voor een IVA-uitkering van het UWV (zie www.uwv.nl). Deze werknemers worden niet geconfronteerd met een inkomenshiaat. De IVA-uitkering is namelijk 70% van het laatstverdiende loon (tot 70% van het gemaximeerde dagloon voor de sociale verzekeringen).

Werknemers die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, maar minder dan 80% hebben recht op een WGA-uitkering. Een deel van deze werknemers kan wel geconfronteerd worden met een hiaat. In het geval dat de resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50% door werken wordt ingevuld, ontstaat het WGA-hiaat.

De berekening van de WGA-vervolguitkering wordt dan namelijk gebaseerd op het minimumloon in plaats van op het oude salaris.CAO-partijen hebben besloten voor deze werknemers dit WGA-hiaat te repareren onder de voorwaarde dat er financiële prikkels overblijven die werknemers zullen stimuleren tot het verkrijgen van inkomsten uit arbeid. Het WGA-hiaat wordt tot de 65-jarige leeftijd verzekerd door middel van een bij CAO verplichte collectieve verzekering. Daarnaast kent de verplichte verzekering een WGA-aanvullingsdekking.

Premie
Deze collectieve verzekering is ingegaan op 1 januari 2006 en in 2009 verlengd tot 1 januari 2015. De totale premie, inclusief de opslag voor het inlooprisico vanaf 2004, bedroeg/bedraagt:

 • in de periode 1-1-2006 t/m 30-6-2007 0,6% over het maximale SV-loon ;
 • in de periode van 1-7-2007 t/m 2008 0,5% over het maximale SV-loon;
 • Vanaf 2009 0,4% over het maximale SV-loon.
 • Vanaf 2010 0,32% over het maximale SV-loon.
 • Vanaf 2011 0,26% over het maximale SV-loon.

De premie wordt op 50/50 basis verdeeld tussen werkgever en werknemer. 

Uitvoering
CAO-partijen hebben de collectieve verzekering afgesloten met Zilveren Kruis Achmea. De administratieve uitvoering is in belangrijke mate uitbesteed aan Stichting Servicekantoor Agrarische Groothandel (Servicekantoor AGH). Namens Zilveren Kruis Achmea verzorgt Servicekantoor AGH:

 • de registratie van werkgevers en werknemers;
 • de premie-inning;
 • de beoordeling van aanvragen om een uitkering;
 • het verzorgen van de uitkering.