Skip to main content

CAO open teelten

Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO open teelten, bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. De CAO open teelten is van toepassing op werknemers die werkzaam zijn bij boomkwekerijen, fruittelers, bloembollenkwekers, akkerbouw en vollegrondstuinbouw.

 

Volledige naam sector / CAO

CAO open teelten

 

Looptijd CAO

1 maart 2023 t/m 30 juni 2024

 

Actualiteiten

 

Loonsverhogingen / eenmalige uitkeringen

01-03-2023: 5 procent salarisverhoging
31-12-2023: 3 procent salarisverhoging 
Klik hier voor een overzicht van eerdere salarismutaties.

 

Documenten: CAO-tekst / CAO-boekje / principe akkoorden / loonschalen

 

Premies

 

Links

 

Archief

Nieuwsberichten

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wijzigingen in deze sector? Door op onderstaande buttons te klikken, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van www.salaris-informatie.nl

button_aanmelden 

 

 • Laatste update op .

Overzicht salarisverhogingen CAO open teelten

Hieronder treft u een overzicht aan van de loonsverhogingen in de CAO open teelten

 

 

01-07-2007: 3 procent salarisverhoging (en nieuw loongebouw)
01-09-2007: eenmalige uitkering
01-09-2009: 1 procent loonsverhoging
01-10-2010: 1 procent salarisverhoging
01-07-2011 1 procent salarisverhoging
01-03-2013: 1 procent salarisverhoging
mrt-2013: € 200 eenmalige uitkering
01-07-2013: 0,75 procent salarisverhoging
01-01-2014: 1 procent salarisverhoging
01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging 
01-07-2016: 1,5 procent salarisverhoging
01-01-2017: 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2018: 3 procent salarisverhoging
01-01-2019: 3 procent salarisverhoging 
01-04-2021: 2 procent salarisverhoging
01-07-2022: 2 procent salarisverhoging 
01-03-2023: 5 procent salarisverhoging
31-12-2023: 3 procent salarisverhoging 
Naar de pagina van de CAO open teelten

 • Laatste update op .

CAO open teelten - vakantie

Het vakantiejaar in de CAO open teelten loopt gelijk met een kalenderjaar. Per vakantiejaar heeft een werknemer met een fulltime dienstverband recht op 25 vakantiedagen. Bij een parttime dienstverband of in/uitdiensttreding in de loop van het jaar worden de vakantiedagen naar rato berekend (waarbij tevens rekening gehouden wordt met de gewerkte meeruren).

 

Werknemers die aan het begin van het vakantiejaar jonger zijn dan 18 jaar, hebben recht op 28 vakantiedagen per jaar.

 

Werknemers die 50 jaar of ouder zijn, hebben per vakantiejaar recht op extra vakantie-uren. Deze extra uren zijn een percentage van het aantal arbeidsuren conform artikel 11 lid 4 van de CAO en worden afgerond op twee decimalen.

Het aantal extra uren wordt met de volgende percentage berekend:

50 jaar: 0,4 procent

55 jaar: 0,8 procent

58 jaar: 1,2 procent

60 jaar: 2,0 procent.

Voorbeeld voor een werknemer van 56 jaar met een fulltime dienstverband: 52,2 weken x 38 uren per week x 0,8 procent = 15,86 extra vakantie-uren per jaar.

 

Werkgever en werknemer dienen de duur en het moment van de vakantie tijdig van te voren in onderling overleg vast te stellen.

  

Deze informatie is gebaseerd op de CAO open teelten 2014 - 2015. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden. 

Terug naar de pagina van de CAO open teelten

 • Laatste update op .

CAO open teelten - verlof

De werknemer heeft recht op doorbetaald verlof in de volgende gevallen:

 • van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie bij overlijden van de echtgeno(o)t(e), van inwonende ouders of schoonouders en van eigen inwonende kinderen, alsmede bij overlijden van niet inwonende (schoon)ouders voor zover betrokkene zaakwaarnemer is, gedurende de tijd van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie;
 • gedurende één dag of dienst bij ondertrouw van de werknemer en gedurende twee dagen of diensten bij zijn huwelijk;
 • gedurende één dag of dienst bij bevalling van de echtgenote en de daarop volgende werkdag;
 • gedurende 2 dagen bij adoptie van kinderen door de werknemer;
 • gedurende één dag of dienst bij huwelijk van een kind, broer, zuster, ouder en schoonouder, zwager en schoonzuster voor zover de huwelijksplechtigheid wordt bijgewoond;
 • gedurende één dag of dienst bij 25- en 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van de werknemer, diens ouders, grootouders of schoonouders;
 • gedurende de dag of dienst op de dag van de begrafenis of crematie van uitwonende kinderen, kleinkinderen, aangehuwde kinderen, ouders, schoonouders, broers of zusters, grootouders en zwagers of schoonzusters, mits de begrafenis of crematie wordt bijgewoond;
 • gedurende één dag bij verhuizing vanwege de uitoefening van de functie;
 • gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een maximum van één dag, wanneer de werknemer ten gevolge van de vervulling van een buiten zijn schuld bij of krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting verhinderd is te werken, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden. Het gebruikelijk loon wordt doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen die van derden kunnen worden verkregen;
 • gedurende de werkelijk benodigde tijd voor het noodzakelijke bezoek aan huisarts of specialist, voor zover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden.

  

Indien mogelijk dient de werknemer tenminste een dag van tevoren aan de werkgever mede te delen dat hij verlof voor bovenstaande redenen wenst op te nemen. De werknemer dient de gebeurtenis bij te wonen en dient dit door overhandiging van bewijsstukken te kunnen bewijzen aan de werkgever.

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO open teelten 2010 - 2012. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden.

Terug naar de pagina van de CAO open teelten

 

 • Laatste update op .

CAO open teelten - opzegtermijn

In de CAO open teelten is afgesproken dat bij ontslag de opzegtermijn afhankelijk is van een aantal factoren, waaronder het type arbeidosvereenkomsten, lengte arbeidsovereenkomst en wie opgezegd heeft.

 

Opzegging arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij opzegging door werknemer geldt een opzegtermijn een opzegtermijn van 1 maand.

 

Bij opzegging door werkgever:

- als de arbeidsovereenkomst korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand opzegtermijn;

- als de arbeidsovereenkomst vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden opzegtermijn;

- als de arbeidsovereenkomst tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden opzegtermijn;

- als de arbeidsovereenkomst vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden opzegtermijn.

 

Voor een werknemer van 50 jaar of ouder geldt bij opzegging door de werkgever minimaal een opzegtermijn van drie maanden, tenzij deze op basis van bovenstaande regel langer zou zijn.

 

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag er gedurende de eerste twaalf maanden van de arbeidsovereenkomst geen opzegging plaatsvinden, behalve in de proeftijd.

 

Opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of bepaald werk eindigt van rechtswege op in de arbeidsovereenkomst overeengekomen einddatum, op de laatste dag van het tijdvak of bepaald geheel van werkzaamheden, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst of op de dag waarop de werkzaamheden waarvoor de werknemer is aangenomen zodanig aflopen dat het aantal werknemers de benodigde capaciteit overtreft.

 

Alleen als in de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst tussentijds opgezegd kan worden, kan de arbeidsovereenkomst tussentijds opgezegd worden. Daarbij gelden dan de zelfde opzegtermijnen als bij een arbeidosvereenkomst voor onbepaalde tijd.

  

Opzegtermijn bij ontslag met toestemming van het UWV werkbedrijf

Indien de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 door de Centrale Organisatie Werk en Inkomen is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met één maand, met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt.

 

Ontslag op basis van pensioengerechtigde leeftijd 

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de laatste dag van de maand, waarin de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

Aanzegtermijn

Vanaf 1 januari 2015 dient de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die zes maanden of langer duurt, een schriftelijke aanzegging te doen waaruit blijkt of de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur wel of niet wordt voortgezet, en in geval van voortzetting, onder welke voorwaarden, dat zal kunnen gebeuren. Dit geldt niet voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, waarvan de einddatum niet is bepaald op een kalenderdatum. Indien de werkgever een aanzegtermijn hanteert die korter is dan 1 maand, maakt de werknemer aanspraak op uitbetaling van het loon over de tekortkomende aanzegtermijn.
Zie ook BW: 7: 668 lid 3.

 

Deze informatie is gebaseerd op de CAO open teelten 2014 - 2015. Het kan zijn dat er ondertussen een nieuwe CAO is overeengekomen. In dat geval dient de CAO tekst van de nieuwste CAO aangehouden te worden. Deze informatie is een verkorte weergave van de bepalingen uit de CAO. Voor de volledige afspraken dient de CAO geraadpleegd te worden.

 

Terug naar de pagina van de CAO open teelten

 

 • Laatste update op .

Onderhandeling CAO open teelten gaat na zomervakantie verder

Per 1 juli 2012 is de CAO open teelten afgelopen. De onderhandelaars hebben nog geen nieuw akkoord kunnen afsluiten. 

 

De eis van werkgeversorganisaties om een 40-urige werkweek in te voeren is van tafel, wat aanvankelijk het grote struikelblok was. De discussie gaat nu over de onderkant van de arbeidsmarkt, hoe dat wordt geregeld en betaald.

 

Na de zomervakantie gaan de onderhandelingen weer verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de CAO open teelten

 • Laatste update op .

Onderhandelingsresultaat CAO open teelten 2012 - 2014

De CAO onderhandelaars hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO open teelten. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. Pas als de achterban instemt, is er sprake van een nieuwe CAO.

 

 

 

Looptijd

1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

 

 

Salaris

01-03-2013: 1 procent salarisverhoging

mrt-2013: € 200 eenmalige uitkering

01-07-2013: 0,75 procent salarisverhoging

01-01-2014: 1 procent salarisverhoging

 

 

 

 

Klik hier voor het volledige resultaat.

 

 

 

 

Naar de CAO open teelten

 • Laatste update op .

Principe-akkoord CAO open teelten 2014 - 2015

De CAO onderhandelaars hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO open teelten. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. Pas als de achterban instemt, is er sprake van een nieuwe CAO.

De CAO open teelten is van toepassing op werknemers die werkzaam zijn bij boomkwekerijen, fruittelers, bloembollenkwekers, akkerbouw en vollegrondstuinbouw.

 

 

 

Looptijd

De nieuwe CAO open teelten krijgt een looptijd van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

 

 

Salaris

01-01-2015: 1,5 procent salarisverhoging

 

 

Diversen

- Er komt een nieuwe regeling voor piekarbeid, waarbij acht weken premievrij gewerkt kan worden. De regeling gaat per 1 januari 2015 in.

- invoering aparte loonschaal voor werknemers met een arbeidsbeperking

- afspraken over voorkoming van oneerlijke concurrentie

- invoering aanvullende verzekering WW conform het sociaal akkoord

- actualisering functiebeschrijvingen

 

 

 

 

Klik hier voor het volledige principe-akkoord.

 

 

 

 

Naar de CAO open teelten

 

 

 

 

 • Laatste update op .

Onderhandelingsresultaat CAO open teelten 2015 - 2017

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO open teelten met een looptijd van 21 maanden. Dit is de eerste CAO waarin afspraken zijn gemaakt over afwijkingen op de wet WWZ voor seizoensarbeid.

 • Laatste update op .

Onderhandelingsresultaat cao open teelten 2017 - 2020

De cao partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de open teelten (akkerbouw, vollegrondgroente, boomkwekerij, bloembollen, buitenbloemen en fruitteelt).

 • Laatste update op .