www.salaris-informatie.nl

Principe-akkoord CAO bioscoopbedrijf 2011

Looptijd: 1 jaar (1 januari 2011 t/m 31 december 2011)


Salarisverhoging: 1,5% per 1 januari 2011

Salarisstijging schaal 7 en 8: wordt afhankelijk van afspraken die zijn gemaakt tussen werkgever en OR/PVT/of werknemers die werkzaam zijn in deze functies. Het betreft voornamelijk (assistent) managers. Voor hen gaat gelden dat zij meer prestatie gerichte loonsverhogingen zullen krijgen. Deze verhogingen kunnen lager, maar ook hoger zijn dan de structurele loonsverhogingen. Daartoe moet op concern/bioscoop-niveau nadere afspraken worden gemaakt. Als er al afspraken zijn gemaakt, gaan deze voor en krijgen deze managers een salarisverhoging conform deze afspraken. Zolang er geen afspraken zijn, worden de salarissen ook met 1.5% verhoogd en kunnen er het komend jaar op lokaal niveau afspraken worden gemaakt. De afspraken voor deze doelgroepen dienen transparant, eenduidig en haalbaar te zijn. Werkgevers gaan ervan uit dat ze een prikkel kunnen geven aan omzet en kwaliteitsverbetering.


Pensioenpremie: de pensioenpremie gaat omhoog van 20,8% naar 22%. De wetgever eist dat de premie kostendekkend dient te zijn. Door de lage rente die op dit moment geldt, zijn de pensioenfondsen verplicht hun premies naar boven bij te stellen. Voor ons fonds geldt daarom ook een hogere premie. Het verschil is 1.2%, waarbij partijen hebben afgesproken dat de werkgevers 0,8% en werknemers 0,4% (minus franchise) voor hun rekening nemen. Dat maakt dat de werknemers in totaal 6% en de werkgevers 16% betalen.


De VUT premie dient ook naar boven te worden bijgesteld. Het fonds heeft onvoldoende geld in kas om de huidige regeling nog conform de in het verleden gemaakte afspraken uit te voeren. Daarom is de regeling versoberd en wordt de premie verhoogd. De versobering zit in het feit dat de huidige 100% netto per 1 januari 2011 komt te vervallen. Werknemers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de VUT-regeling maar de uitkering voor de nieuwe VUT-aanvragen wordt naar beneden bijgesteld tot 80% van het bruto salaris. Dit is een noodzakelijke verslechtering gezien de financiĆ«le positie van het fonds. Ook hebben partijen het maximum van de uitkering verlaagd naar (80% van) 65.000 euro. Het VUT fonds kende voorheen geen maximum aan de uitkering. Men kreeg dus ongeacht het salaris 100% van het netto loon. Voor wat deze laatste wijziging betreft, heeft deze verlaging zeer waarschijnlijk geen negatieve effecten voor u. De werkgevers zullen de verhoging van de premie met ongeveer 0,33% van de loonsom voor hun rekening nemen.


Levensfasebewustpersoneelsbeleid: werkgevers hebben de inspanningverplichting op zich genomen om te komen tot een adequaat levensfase bewust personeelsbeleid. FNV KIEM heeft daarvoor een voorzet gedaan, die positief door de werkgevers is ontvangen. Het komend jaar zal dit beleid in samenwerking met de vakbond worden vormgegeven.


Positie operateur en digitalisering: de werkgeversorganisatie NVB, de NVF en EYE hebben begin december een convenant met de overheid afgesloten inzake de digitalisering. Er wordt 38 miljoen euro gestoken in het digitaliseren van de Nederlandse bioscopen. Dit zal er hoogst waarschijnlijk toe leiden dat een groot deel van de huidige operateurs na de overgang op digitale apparatuur naar ander werk zal moeten uitkijken. Wij zijn overeengekomen dat er een plan van aanpak gemaakt moet worden om ervoor zorg te dragen dat zoveel mogelijk mensen van werk naar werk begeleid dient te worden. De werkgevers zullen hierover de komende maanden afspraken maken met uw vakorganisatie.