salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

Principe-akkoord CAO Teelten 2010-2012

De vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en LTO Nederland hebben op 16 juni 2010 in Bunnik een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe CAO Open Teelten. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, gaat in op 1 juli a.s. en voorziet in een loonsverhoging van in totaal twee procent.

De overeengekomen loonsverhoging wordt in twee stappen doorgevoerd: 1 procent per 1 oktober a.s. en 1 procent met ingang van 1 juli 2011. De CAO blijft op alle overige punten nagenoeg ongewijzigd. De nieuwe CAO geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de volgende sectoren: boomteelt, bollenteelt, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw.

De betrokken partijen zijn het eens over de noodzaak van rust aan het CAO-front. Ze gaan zich de komende CAO-periode richten op vernieuwing en modernisering van de arbeidsverhoudingen. Ze vinden dat vooral investeringen nodig zijn in goed werkgeverschap. Het gaat hierbij om onder meer scholing, levensfasebewust personeelsbeleid, instroom van nieuwe medewerkers, bevorderen van vaste contracten, huisvesting en gelijke concurrentieverhoudingen. Ook is besloten het onlangs opgestarte Werkgelegenheids-centrum Open Teelten gedurende de looptijd van de CAO te verlengen.

Bron: www.lto.nl (17-06-2010)


Adverteren bij Daisycon