salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

Principe akkoord CAO kabel & telecom 2010 - 2011

 

De Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak zijn het op 8 april 2010 eens geworden over een principeakkoord voor een nieuwe cao voor de werknemers in de sector Kabel & Telecom. De vakbonden leggen dit principeakkoord positief voor aan hun kaderleden; de Werkgeversvereniging WENb legt dit principeakkoord met een positief advies voor aan haar achterban.

Principeakkoord over de cao Kabel & Telecom 2010 - 2011
De Werkgeversvereniging WENb en de vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben als partijen bij de cao Kabel & Telecom het volgende principeakkoord bereikt.

Cao 2010-2011 in context van een onzeker economisch herstel
Om de gevolgen van de wereldwijde economische crisis voor Nederland zoveel mogelijk op te vangen hebben de vakcentrales en de centrale werkgeversorganisaties op 25 maart 2009 in de Stichting van de Arbeid (STAR) een Voorjaarsakkoord gesloten.

De Werkgeversvereniging WENb en de vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak zijn dit principeakkoord overeengekomen in de geest van het STAR-akkoord. De cao-partijen onderschrijven in dat kader zowel het belang van een verantwoorde loonontwikkeling als het belang van werkgelegenheid, inzetbaarheid en employability van werknemers.

Salarismaatregel en looptijd
Partijen komen een algemene structurele loonsverhoging overeen van 1% per 1 april 2010. Deze verhogingen werkt door in de nominale bedragen uit de cao. De cao heeft een looptijd van 12 maanden: van 1 april 2010 tot 1 april 2011.

5 mei in de lustrumjaren feestdag
Vanaf 2010 wordt 5 mei in de lustrumjaren als feestdag in de cao opgenomen. Dit betekent dat 5 mei dit jaar een betaalde verlofdag is. Er wordt op deze feestdag alleen gewerkt indien dit in het bedrijfsbelang noodzakelijk is. Werknemers die op die dag moeten werken ontvangen hiervoor de feestdagentoeslag.

Verzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Werknemers die na 104 weken arbeidsongeschiktheid een WGA-uitkering ontvangen kunnen na de loongerelateerde uitkering geconfronteerd worden met een grote inkomensachteruitgang zolang zij geen ander (passend) werk hebben. Cao-partijen willen dit ongewenste inkomensrisico voor alle werknemers beperken. Werkgevers zullen daarom collectief een verzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid afsluiten voor alle werknemers (IPAP). De premie voor deze verzekering wordt door de werkgever betaald.

Opleiding & Ontwikkeling en werkgelegenheid
De cao-partijen onderschrijven het belang van stageplaatsen, zowel voor nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt als ook voor de eigen werknemers. De werkgevers zullen daarom stageplaatsen ter beschikking stellen met bijbehorende begeleiding. Op sectorniveau creëren de werkgevers op jaarbasis een stageplek per honderd werknemers. De stagiair(e) ontvangt een vergoeding van minimaal € 250,- bruto per maand. De Werkgeversvereniging WENb zal jaarlijks de vakbonden informeren over de invulling van deze afspraak.

Daarnaast hebben cao-partijen afgesproken dat de werkgevers voor 2011 opnieuw 0,2% van het fiscale loon afdragen aan het O&O-fonds. Cao-partijen zullen de opleidingscommissie van de sector Kabel en Telecom van het O&O-fonds adviseren in hun jaarplan ook aandacht te besteden aan projecten die de instroom van nieuwe werknemers in de sector bevorderen en faciliteren.

Opleiding, scholing en ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. In de cao zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen en staan instrumenten die de werkgever beschikbaar stelt om de blijvende inzetbaarheid bevorderen, zoals het persoonlijk ontwikkelingsgesprek en het recht op een employabilityscan. Ook in 2010 en 2011 zullen de werkgevers ten minste 3,5% van het fiscale loon investeren in opleiding en employability van de werknemers.

Balans tussen werk en privé: flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden
De cao Kabel en Telecom is in 2009 ingrijpend gewijzigd. Een van de uitgangspunten is het belang aan een evenwichtige balans tussen werk en privé. Deze balans krijgt vorm en inhoud vanuit het HR-beleid van de bedrijven. Daarnaast geeft de CAO de werknemer de mogelijkheden om zelf invulling te geven aan het arbeidsvoorwaardenpakket. Zo biedt de cao de mogelijkheid om tijd en geld uit te ruilen en kunnen het Verlofbudget en het Benefit Budget mede ingezet worden om werktijden meer af te stemmen op de individuele behoefte, zoals een kortere werkweek. Zo zal in de cao worden aangegeven, dat ouderschapsverlof met extra verlofuren uit het Benefit Budget gefinancierd kan worden. De cao-tekst zal op enkele punten worden aangepast om dit te verduidelijken.

Arbocatalogus
De werkgevers hechten veel belang aan arbeidsomstandigheden en veiligheid. De werkgevers voeren een degelijk arbo-beleid. De werkgeversvereniging WENb doet dit jaar een onderzoek naar de toegevoegde waarden van een arbocatalogus op het niveau van de branche NL-Kabel. De uitkomst van dit onderzoek wordt voor 1 januari 2011 met de vakbonden gedeeld.

Differentiatie in ABP-pensioenregeling
Een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is de pensioenregeling. Binnen deze context onderkennen partijen dat de pensioenregeling van het ABP onvoldoende flexibel is en de werving en selectie van nieuwe werknemers – en daarmee de concurrentiepositie van de bedrijven – negatief beïnvloedt. Werkgevers en bonden zullen in het najaar van 2010 gezamenlijk de vertegenwoordigers bij de pensioenkamer er op aanspreken om binnen de huidige pensioenregeling de gewenste mogelijkheden tot differentiatie binnen de ABP regelingen bespreekbaar te maken met het bestuur van het ABP.

Dispensatie PNO regeling
Voor de voormalig Casema werknemers met een PNO pensioenregeling is tot augustus 2012 dispensatie verleend van de ABP-pensioenregeling. Deze dispensatie wordt in de CAO geformaliseerd.

Vakbondsfaciliteiten
Voor 1 september 2010 maken de werkgevers en de vakbonden op bedrijfsniveau afspraken over de nadere invulling van faciliteiten voor vakbondsleden.

Themadag arbeidsverhoudingen en employability
In het najaar van 2010 houden de Werkgeversvereniging en de vakbonden gezamenlijk een themadag rond de thema’s “arbeidsverhoudingen in de sector en de rol van de verschillende partijen hierbij” en "employability”.

Werkgeversbijdrage
.
De werkgeversbijdrage aan de vakbonden wordt met ingang van 1 januari 2010 verhoogd naar € 17,50 per werknemer. Deze bijdrage wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de CPI van het CBS.

 

www.salaris-informatie.nl


Adverteren bij Daisycon