salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

Akkoord CAO Houthandel 2009-2011

Werknemers in de houthandelsector krijgen vanaf volgend jaar een loonsverhoging van 1,2 procent. Na slepende onderhandelingen die een jaar hebben geduurd, zijn vakbonden en werkgevers het in principe eens over een nieuwe cao die loopt van 1 augustus 2009 tot 31 december 2011. Naast de structurele loonsverhoging voorziet het akkoord in een eenmalige uitkering per 1 juli. Deze bedraagt één procent van het salaris (verhoogd met de vakantietoeslag) over de twaalf maanden voorafgaand aan 1 juli.

FNV Meubel & Hout is blij met het akkoord maar hekelt de halsstarrigheid waarmee werkgevers tot het laatst toe vasthielden aan hun wens van een kostenneutrale cao.

"Want daarin schuilt de tragiek van dit akkoord" meent onderhandelaar Coen van der Veer van FNV Meubel & Hout. "De vorige cao liep al midden vorig jaar af. Werkgevers hadden een jaar nodig zich te realiseren dat ze niet om koopkrachtbehoud heen konden. Wat nu over werkgelegenheid en werkzekerheid is afgesproken, had een jaar terug ook afgesproken kunnen en moeten worden. Vanuit de sector hadden we de zes à zevenhonderd mensen die intussen hun baan zijn verloren dan veel beter kunnen helpen aan het werk te blijven – in hun oorspronkelijke of een andere functie."

Behalve loonafspraken zijn er ook afspraken over de besteding van vrijvallende premiegelden binnen de garantieregeling – de regeling die oudere werknemers een financiële overbrugging biedt naar hun (vroeg) pensioen wanneer ze vlak voor dat pensioen worden ontslagen. Het werkgeversdeel van de premie, van 2,9 procent, dat na 2011 geheel of gedeeltelijk vrijvalt doordat iedereen met recht op ondersteuning deze dan intussen heeft gekregen, zal in elk geval voor de helft worden besteed aan blijvende inkomensverbetering. Dat kan in de vorm van een loonsverhoging of via een verschuiving in de verdeling van de pensioenpremies.

Overigens is in dit kader uitvoerig gesproken over de positie van een (naar schatting zeer kleine) groep oudere werknemers die als gevolg van de economische crisis toch zonder enige voorziening in het zicht van de pensioenhaven dreigt te stranden: mensen die door tijdelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid wellicht geen aanspraak kunnen maken op de garantieregelinggelden.

"Helaas kan de oplossing voor deze groep niet van de cao-tafel komen", zegt Van der Veer. "Maar mensen die aan alle overige voorwaarden voldoen, en die kort voor hun voorgenomen uittreden zonder sociaal plan of afvloeiingsregeling werkloos of arbeidsongeschikt worden, kunnen het bestuur van het pensioenfonds altijd vragen in alle wijsheid tot een beslissing te komen."

Het principeakkoord voor de houthandel bepaalt verder dat werkgevers tijdens de cao-looptijd tijdelijk afwijkende werkweken mogen vaststellen waarbij overwerk alleen met vrije uren (en zonder geldelijke vergoeding) mag worden gecompenseerd. "Dit gaat mensen die overwerken geld kosten", weet Van der Veer. "Maar in het kader van geven en nemen hebben we hiermee toch ingestemd. Zeker in crisistijd willen we zoveel mogelijk mensen aan de slag houden, en in onze ogen is overwerk niet bedoeld om extra inkomen te genereren."

Bron: www.fnvbouw.nl     Publicatiedatum: 15-06-2010


Adverteren bij Daisycon