salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

Akkoord CAO Afbouw 2010

Looptijd
De nieuwe CAO afbouw loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010.

Lonen
Het vast overeengekomen loon wordt in deze CAO-periode als volgt aangepast:

  • 0,5% structureel m.i.v. week 17 van 2010;

  • 150,- eenmalig, uit te keren in december 2010;

  • in verband met de economische situatie leveren werknemers in 2010 eenmalig een roostervrije dag in.

Partijen onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe functie- en loonstructuur, waarbij als uitgangspunt geldt dat jonge werknemers worden beloond naar ervaring, competenties en opleidingsniveau.

Vergoedingen
Partijen onderzoeken in deze CAO-periode hoe het huidige stelsel van vergoedingen zich verhoudt tot de overheidsplannen inzake onbelaste vergoedingen (de zogenoemde Werkkostenregeling).

Vakopleiding
Door de economische crisis stagneert het aantal beschikbare leerarbeidsplaatsen. Het is van groot belang te blijven investeren in de vakmensen van morgen. Gelet op de noodzaak om te blijven opleiden, onderzoeken partijen welke extra stimuleringsmaatregelen zij kunnen treffen om jongeren zo lang mogelijk aan de sector te binden. Partijen financieren de regeling uit bestaande budgetten, zodat deze niet tot meerkosten leidt.

Overbruggingsregeling pensioen bij ontslag
De werknemer die in de periode van 1 januari 2010 tot 1 juli 2011 de leeftijd heeft van 57, 58, 59 of 60 jaar en wordt ontslagen, heeft ondanks dit ontslag recht op het onvoorwaardelijk worden van zijn pensioenrechten, zoals bedoeld in de 55-minregeling van het Bpf Bouw. Dit geldt voor zover hij reeds op het moment van ontslag onder die regeling viel. De regeling wordt gefinancierd vanuit de bij Bpf Bouw hiervoor getroffen voorziening voor de Afbouwsector. Tevens geldt voor voornoemde groep, daar waar het gaat om de 55-plusregeling, dat de werknemer daar onverminderd gebruik van kan maken als men door het ontslag niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Uitzendarbeid
Met ingang van 1 juli 2010 mogen ondernemingen bij de inleen van uitzendkrachten alleen nog gebruik maken van uitzendbureaus met een NEN-certificaat die als zodanig zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid. Voor in Nederland gevestigde bureaus is dit NEN-4400-I; voor in het buitenland gevestigde bureaus NEN-4400-II.

Partijen maken in deze CAO-periode afspraken met ABU en NBBU over de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten die actief zijn in de Afbouwsector. Dit gebeurt op basis van de bestaande protocolafspraak.

Arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid

  • Pilot werkdrukpreventie: Partijen komen overeen een gezamenlijk onderzoek te doen naar de werkdruk van werknemers in de bedrijfstak.

  • Arbocatalogus/nulmeting: Partijen komen overeen dat in 2010 een nulmeting c.q. bedrijfstakscan zal plaatsvinden die de huidige situatie t.a.v. de arbeidsomstandigheden op bedrijfstak- en ondernemingsniveau in kaart brengt.

Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid
Partijen onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot een
 leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. Het doel van dit beleid is werknemers zo veel mogelijk in staat te stellen gezond en gemotiveerd in de sector te blijven werken.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst
Partijen wijzen de sector er nogmaals op dat tussen de werkgever en de werknemer altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet zijn gesloten.

Uta-personeel
De bovenstaande afspraken gelden eveneens voor het uta-personeel.

 

 

www.salaris-informatie.nl


Adverteren bij Daisycon