salaris-informatie.nl


 

Adverteren bij Daisycon

Onderhandelingsresultaat over de CAO voor de Betonproductenindustrie 2009-2011

 

1. Looptijd

Een cao met een looptijd van 25 maanden van 1 maart 2009 tot 1 april 2011.

 

2. Inkomen

Structureel

De salarissen worden als volgt verhoogd:

- 1,00% met ingang van 1 juli 2010

- 1,00% met ingang van 1 januari 2011

Eenmalig

Een eenmalige uitkering van 250,- bruto, uit te keren nadat de cao is goedgekeurd door een ieders achterban. Voor deeltijdwerknemers naar rato van hun werktijd.

 

3. Extra werkgeverspremie pensioen

Met ingang van 1 januari 2010 is de pensioen premie verhoogd van 22,4% naar 24% van de pensioengrondslag. Werkgevers nemen 2/3 van deze premieverhoging voor hun rekening.

 

4. Flexibiliteit

Artikel 6 lid 1 sub e komt te luiden:

a. In afwijking van het in dit lid bepaalde bedraagt in het kader van flexibele roosters de normale arbeidsduur maximaal 45 uur en minimaal 36 uur per week.

b. In afwijking van sub a van artikel 6 lid 1 sub e kan in het kader van flexibele roosters ook gekozen worden voor een minimum arbeidsduur van 32 uur per week waarbij een maximum geldt van 5 weken op jaarbasis .

c. De flexibele roosters worden vastgesteld met instemming van de personeelsvertegenwoordiging of bij gebreke daarvan met instemming van het personeel.

Op ondernemingsniveau kunnen verder afwijkende afspraken worden gemaakt over arbeidsduur en werktijden met de vakorganisaties.

 

5. Loondoorbetaling bij ziekte

Artikel 15 komt te luiden:

Loondoorbetaling en bovenwettelijke uitkering ingeval van arbeidsongeschiktheid

1. Indien een werknemer ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van Boek 7.10: 629 BW, de Ziektewet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet anders is bepaald.

2. Aan een werknemer, die tengevolge van arbeidsongeschiktheid niet in staat is arbeid te verrichten zal de volgende loondoorbetaling en een aanvulling worden verstrekt:

a. Over de eerste voor hem geldende arbeidsongeschiktheidsdag maximaal 3 keer per halfjaar geldt het bepaalde in sublid b. Vanaf de 4e arbeidsongeschiktheidsmelding binnen een halfjaar geldt een wachtdag. De hieraan verbonden kosten zullen - desgewenst per onderneming of vestigingsplaats - door de werknemers worden gedragen.

b. Over de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid, behoudens over de wachtdagen, 70% van het in lid 3 van dit artikel genoemde inkomen (tot maximaal het voor de werknemer geldende dagloon inzake de op 1 januari 2006 in werking getreden Wet financiering sociale verzekeringen en minimaal het minimumloon gedurende de eerste 52 weken), tenzij werknemer niet voldoet aan de vereisten zoals beschreven onder e. van dit lid.

c. Over de eerste 52 weken ontvangt werknemer daarenboven een aanvulling tot 100% van het in lid 3 van dit artikel genoemde inkomen, tenzij werknemer niet voldoet aan de vereisten zoals bedoeld onder e. van dit lid.

d. Over de tweede 52 weken ontvangt werknemer daarenboven een aanvulling tot 100% van het in lid 3 van dit artikel genoemde inkomen, wanneer werknemer in de tweede 52 weken tenminste 3 maanden fulltime of parttime duurzaam is gereintegreerd, dan wel in het kader van de WIA als volledig arbeidsongeschikt wordt aangemerkt dan wel werkgever in de tweede 52 weken, vanaf het moment dat werknemer in staat is te re-integreren, binnen 3 maanden niet in staat is een reintegratie functie aan te bieden binnen of buiten de onderneming.

e. Werknemer heeft, in overeenstemming met Boek 7.10: 629 en 658a BW, geen recht op de loondoorbetaling en de aanvulling als bedoeld in lid 2b en 2c van dit artikel:

indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover hij bij een aanstellingskeuring valse informatie heeft versterkt;

voor de tijd dat hij zijn genezing belemmert of vertraagt;

voor de tijd gedurende welke hij, hoewel daartoe wel in staat, zonder deugdelijke gronden passende arbeid voor de werkgever of een derde niet verricht;

voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door werkgever of een door werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen om passend werk mogelijk te maken;

voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak voor zijn reintegratie.

3. a. Onder inkomen, bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt verstaan het gemiddeld werkelijk verdiende netto maand/periode-inkomen in de laatste 13 weken voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid, te verhogen met tussentijdse algemene CAO-verhogingen, tenzij de werkgever om administratieve redenen een andere periode aanhoudt, waarbij overwerk buiten beschouwing blijft.

b. Overwerkbeloning als gevolg van roosters zoals omschreven in artikel 6 lid 1 sub d, wordt volledig betrokken bij het netto inkomen zoals onder het sub a omschreven.

c. Voor de berekening van de bovenwettelijke loondoorbetaling en aanvulling wordt uitgegaan van een uitkering van een verzekering als genoemd in lid 4 van dit artikel, ook al is de werknemer daarvoor niet verzekerd (uitgaande van vrijwilligheid voor WAO/WGA-hiaat).

4. Voor zover de in dit artikel omschreven uitkeringen niet in een verzekering zijn begrepen, kan door de werkgever in overleg met de vakverenigingen fondsvorming plaatsvinden voor het doen van gelijkwaardige bovenwettelijke uitkeringen.

5. De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beindigd wanneer de dienstbetrekking met de werknemer eindigt en de aanvullingen worden niet toegekend aan werknemers van 65 jaar en ouder.

6. De door de werknemer gemaakte kosten van n "second opinion" en de reiskosten bij bezoek aan een Arbo-dienst komen voor rekening van de werkgever. Wanneer de werknemer op verzoek van de werkgever de Arbodienst bezoekt ontvangt de werknemer een tegemoetkoming in de kosten op basis van de vergoedingsregeling voor eigen vervoer, zoals opgenomen in bijlage II, artikel 2. Deze vergoedingsregeling is ook van toepassing wanneer de werknemer in het kader van een second opinion, aangevraagd door de werkgever, wordt opgeroepen bij het UWV.

 

6. Paritaire werkgroep modernisering cao

Tijdens de looptijd van de cao zal een werkgroep van cao partijen zich buigen over de huidige cao tekst en voorstellen doen voor eigentijdse teksten.

 

7. Werkgeversbijdrage vakorganisaties

De werkgeversbijdrage aan de vakorganisaties van 45.000 per jaar wordt ongewijzigd voortgezet.

 

Bron: www.unie.nl (21 juni 2010)

 

 

Terug naar www.salaris-informatie.nl

 

 


Adverteren bij Daisycon